Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wzory dokumentów do pobrania

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: pobierz formularz
 2. Wniosek na sprzedaż alkoholu: pobierz formularz
 3. Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: pobierz formularz
 4. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych: pobierz formularz, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia, potwierdzającego uiszczenie raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: pobierz formularz
 6. Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: pobierz formularz, pobierz instrukcję, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy figurującym w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do 31.12.2011 roku przez Wójta Gminy Słupca: pobierz formularz
 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego specjalnego krajowego przewozu osób: pobierz formularz
 9. Wniosek o wpis do rejestru / zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Słupca: pobierz formularz, pobierz oświadczenie
 10. Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych oraz transportu nieczystości ciekłych: pobierz formularz
 11. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie : pobierz formularz
 12. Zgłoszenie pobytu stałego: pobierz formularz
 13. Zgłoszenie pobytu czasowego: pobierz formularz
 14. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego: pobierz formularz
 15. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego: pobierz formularz
 16. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej: pobierz formularz
 17. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy: pobierz formularz
 18. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego: pobierz formularz
 19. Poświadczenie zameldowania/wymeldowania: pobierz formularz
 20. Pełnomocnictwo do  dokonania  czynności  wymeldowania z pobytu stałego/czasowego: pobierz formularz
 21. Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów: pobierz formularz, załącznik
 22. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym: pobierz formularz, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5
 23. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: pobierz formularzoświadczenie, pobierz zestawienie dowodów zakupu ON, pobierz oświadczenie dzierżawcy,
 24. Deklaracja w sprawie podatku leśnego: pobierz formularz, Załącznik ZDL-1, Załącznik ZDL-2,
 25. Informacja o lasach: pobierz formularz, Załącznik ZIL-1, Załącznik ZIL-2, Załącznik ZIL-3,
 26. Deklaracja na podatek rolny: pobierz formularz, Załącznik ZDR-1, Załącznik ZDR-2,  Uchwała Rady Gminy Słupca, Uchwała Rady Gminy Słupca-sprostowanie
 27. Informacja o gruntach: pobierz formularz, Załącznik ZIR-1, Załącznik ZIR-2, Załącznik ZIR-3,
 28. Deklaracja na podatek od nieruchomości: pobierz formularz, Załącznik ZDN-1, Załącznik ZDN-2, Uchwała Rady Gminy Słupca, Uchwała Rady Gminy Słupca - sprostowanie
 29. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych: pobierz formularz, Załącznik ZIN-1, Załącznik ZIN-2, Załącznik ZIN-3,
 30. Deklaracja na podatek od środków transportowych: pobierz formularzZałącznik DT-1/A, Uchwała Rada Gminy Słupca
 31. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości: pobierz formularz
 32. Wniosek o wydanie opinii w sprawie możliwości podziału nieruchomości: pobierz formularz
 33. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości: pobierz formularz
 34. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: pobierz formularz
 35. Wniosek o zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego: pobierz formularz
 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: pobierz formularz
 37. Wniosek dotyczący aktu planowania przestrzennego: pobierz formularz
 38. Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową: pobierz formularz
 39. Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy: pobierz formularz
 40. Wniosek na bezprzetargowe zbycie nieruchomości: pobierz formularz
 41. Wniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (na poprawę warunków gospodarowania nieruchomością przyległą): pobierz formularz
 42. Wniosek o nabycie/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości: pobierz formularz
 43. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: pobierz formularz
 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną: pobierz formularz
 45. Wniosek o sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej: pobierz formularz
 46. Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego: pobierz formularz
 47. Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków: pobierz formularz
 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyrąb drzew/krzewów: pobierz formularz
 49. Karta informacyjna przedsięwzięcia: pobierz formularz
 50. Oświadczenie majątkowe radnego gminy: pobierz formularz
 51. Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta: pobierz formularz
 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (prowadzenie robót w pasie drogowym): pobierz formularz
 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym): pobierz formularz
 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę, remont obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: pobierz formularz
 55. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości: pobierz formularz
 56. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa: pobierz formularz
 57. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: pobierz formularz
 58. Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych: pobierz formularz
 59. Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych: pobierz formularz
 60. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa: pobierz formularz
 61. Wniosek - Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca: pobierz formularz
 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę, remont obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: pobierz formularz
 63. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola: pobierz formularz
 64. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej : pobierz formularz
 65. Wniosek o dodanie osoby do Rejestru Danych Kontaktowych: pobierz formularz
 66. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny: pobierz formularz
 67. Oświadczenie o wyjeździe z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca RUS: pobierz formularz
 68. Oświadczenie o wyjeździe z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca UKR: pobierz formularz
 69. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie RUS: pobierz formularz
 70. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie UKR: pobierz formularz
 71. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza: pobierz formularz
 72. Wniosek o zmianę miejsca głosowania: pobierz formularz
 73. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania: pobierz formularz
 74. Zgoda na przyjęcie pełnomocnitwa do głosowania: pobierz formularz
 75. Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców: pobierz formularz
 76. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania: pobierz formularz
 77. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania: pobierz formularz
 78. Oświadczenie o powrocie na pobyt stały: pobierz formularz
 79. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania:pobierz formularz
 80. Wniosek o przyznanie pakietu powitalnego „Witaj w gminie maluszku”:pobierz wniosek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Gniewkowski

Data wytworzenia:
02 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Tomasz Gniewkowski

Data publikacji:
02 sty 2018, godz. 10:48

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Madaj

Data aktualizacji:
18 cze 2024, godz. 14:42