Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przewodnik po urzędzie

Na tej stronie mieszkańcy gminy, nasi potencjalni interesanci, mogą zorientować się w strukturze organizacyjnej urzędu. Sprawdzić gdzie i u kogo można załatwić konkretną sprawę. Mamy też zamiar przedstawić naszych pracowników , którzy czekają na swoich stanowiskach pracy aby służyć państwu kompetentną radą i życzliwą pomocą.

Parter:

Biuro nr 1 (Referat finansowo-księgowy)

Skarbnik Gminy Słupca – Cezary Fajkowski

tel. 63 274 36 76  wew. 24

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Główny Księgowy – Barbara Haremza
Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Joanna Andrzejewicz

 • księgowość budżetowa

tel. 63 274 36 76  wew. 25

Biuro nr 2 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)

Wójt Gminy Słupca – Bogdan Kukulski

Sekretarz Gminy Słupca – Karolina Walczak

 • nadzór nad przyjmowaniem skarg i wniosków,

 • przyjmowanie petycji i prowadzenie rejestru petycji,

 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy w trybie przewidzianym w art. 951    Kodeksu cywilnego (testament allograficzny),

 • koordynowanie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej,

 • prowadzenie naboru pracowników,

 • monitoring systemu kontroli zarządczej w Urzędzie, koordynowanie spraw związanych z kontrolą zewnętrzną,

 • prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych oraz zbioru ich statutów i regulaminów organizacyjnych,

 • wstępna analiza oświadczeń majątkowych.

Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych i obsługi klienta – Magdalena Głowacka

 • przyjmowanie korespondencji.

tel. 63 274 36 76 wew. 21

Biuro nr 3 Z-ca Wójta Gminy Słupca

Kierownik referatu, stanowisko pracy ds. dróg i rozgraniczeń nieruchomości – Bogdan Kukulski

 • zarządzanie drogami gminnymi,
 • rozgraniczenia gruntów,
 • sprawy dróg (remonty, bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie),
 • transport publiczny

tel. 63 274 36 76 wew. 30

Biuro nr 6 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)


Stanowisko pracy ds. archiwum, ochrony przeciwpożarowej i bhp – Katarzyna Urbaniak (Referat utrzymania dróg i porządku)

 • sprawy z zakresu OSP,
 • archiwum,
 • bhp,

tel. 63 274 36 76 wew. 31

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – Aleksandra Szymańska/Patrycja Michalska

 • wymeldowanie, zameldowanie,
 • dowody osobiste,
 • zgłoszenia pobytu tymczasowego,
 • rejestr wyborców,

tel. 63 274 36 76 wew. 32

Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych – Lucyna Olejniczak

 • sprawy z zakresu służby wojskowej,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • obrona cywilna,

Biuro nr 7 (Referat finansowo-księgowy)

Stanowisko ds. czynszów i windykacji należności – Monika Wojtaszak

 • windykacja,
 • czynsze mieszkalne.

tel. 63 274 36 76 wew. 26

Stanowisko ds. wymiaru podatku – Magdalena Grabowska

 • wymiar podatków,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • podatek akcyzowy.

tel. 63 274 36 76 wew. 27

Stanowisko ds. księgowości podatkowej – Rafał Pirucki

 • księgowość podatkowa,
 • zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatku, 
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od środków transportu.

Biuro nr 9 Punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Słupcy

 • uiszczanie opłat.

tel. 63 274 36 76 wew.

Biuro nr 10 (Referat finansowo-księgowy)

Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Anna Rutkowska

 • przyjmowanie deklaracji,
 • naliczanie opłat.

Pomoc administracyjna - Anna Ogrodowska

 • księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

tel. 63 274 36 76 wew. 29

Biuro nr 11 (Referat inwestycji, zamówień publicznych i promocji)

Stanowisko pracy ds. informatyki i cyberbezpieczeństwa (Kierownik Referatu) – Tomasz Gniewkowski

 • informatyzacja Urzędu,
 • administrowanie i redagowanie strony internetowej Urzędu Gminy i Biuletyn Informacji Publicznej,
 • Inspektor Ochrony Danych,
 • cyberbezpieczeństwo.

tel. 63 274 36 76 wew. 28

Biuro nr 12  (Referat inwestycji, zamówień publicznych i promocji)

Stanowisko pracy ds. promocji i zaopatrzenia – Joanna Madaj

 • promocja,
 • zaopatrzenie,
 • organizowanie festynów środowiskowych, turniejów sportowych oraz imprez kulturalnych,
 • administrowanie i redagowanie strony internetowej Urzędu Gminy i Biuletyn Informacji Publicznej,
 • Gminna Karta Seniora.
 • Karta  Dużej Rodziny,

tel. 63 274 36 76 wew. 47

Piętro 1:

Biuro nr 15

Radca Prawny - Katarzyna Grabowska, Marcin Zieliński
tel. 63 274 36 76 wew. 43

Biuro nr 16 (Referat gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa)

Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i rolnictwa – Marta Sobieraj

 • ewidencja działalności gospodarczej,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi,
 • przyjmowanie zgłoszeń z zaistniałej klęski w rolnictwie,
 • wydawanie zezwoleń na uprawę maku,
 • ewidencja obiektów agroturystycznych,
 • wpisy do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

tel. 63 274 36 76 wew. 38

Biuro Związku Gmin Regionu Słupeckiego – Katarzyna Andzelm-Nowaczyk

 • informacje o funkcjonowaniu działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt.

tel. 63 274 36 76 wew. 46

Biuro nr 17 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zasiłki:

Kierownik – Anna Kubicka

Z-ca kierownika – Anna Nowak-Kamińska

Główny księgowy – Beata Jabłońska

Specjaliści pracy socjalnej:

 • Beata Chojnacka
 • Marta Dymowska

Pracownicy socjalni:

 • Agnieszka Dębowska
 • Małgorzata Kubicka
 • świadczenia pomocy społecznej,
 • zasiłki i pomoc w naturze,
 • ubieganie się o miejsce w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, środowiskowych domach samopomocy etc.
 • dożywianie w szkołach i przedszkolach,
 • praca socjalna z klientami,

tel. 63 274 36 76 wew:  40 (kierownik); 41, 42 (pracownicy socjalni, specjaliści pracy socjalnej, z-ca kierownika); 45 (gł. księgowy)

Biuro nr 19 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)

Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr – Magdalena Kaczorowska

 • udostępnianie informacji publicznej,
 • kadry

tel. 63 274 36 76 wew. 48

Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń społecznych – Agnieszka Kanafa

 • płace,
 • czynsze mieszkalne

tel. 63 274 36 76 wew. 48

Biuro nr 20 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)

Stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy i samorządów wiejskich – Sylwia Najdzińska

 • prowadzenie Biura Rady Gminy Słupca,
 • fundusz sołecki,
 • organizacje pozarządowe,
 • sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

tel. 63 274 36 76 wew. 39


Biuro nr 20 Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

tel. 63 274 36 76 wew. 39

Biuro nr 22 (Referat gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa)

Gminny Doradca Klimatyczny – Łukasz Jarecki

tel. 63 274 36 76 wew. 33

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska – Natalia Wolnicka

 • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,
 • sporządzanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • gospodarka w zakresie odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych,
 • azbest,
 • przyjmowanie zgłoszeń przydomowych oczyszczalni,
 • sporządzanie zezwoleń na odbiór i transport nieczystości płynnych.

tel. 63 274 36 76 wew. 33

Biuro 23 (Referat inwestycji, zamówień publicznych i promocji)

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych – Kamila Kulczycka

 • zapytania ofertowe,
 • rejestr umów,
 • przetargi,
 • zamówienia publiczne,
 • pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych.

tel. 63 274 36 76 wew. 34

Stanowisko pracy ds. inwestycji i budownictwa - Katarzyna Cecha

 • inwestycje
 • budownictwo

tel. 63 274 36 76 wew. 34

Biuro 24 (Referat gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa)

Kierownik Referatu oraz stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej – Joanna Dobrychłop

 • wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • planowanie przestrzenne,
 • podziały nieruchomości,
 • nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom oraz nazw ulic,
 • Koordynator Programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

tel. 63 274 36 76 wew. 35

Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami – Lidia Waszak -Danyluk

 • gospodarka gruntami i nieruchomościami (umowy dzierżawy, użytkowanie wieczyste, nabywanie, sprzedaż, darowizny),
 • gospodarka lokalowa,
 • opłata eksploatacyjna,
 • komunalizacja mienia,
 • gospodarka komunalna,
 • fakturowanie – umowy najmu, dzierżawy.

tel. 63 274 36 76 wew. 35

Biuro 25
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Stanowiska pracy ds. świadczeń wychowawczych: Kamila Józefiak

 • świadczenia wychowawcze (500+)

Stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kadr i płac – Magdalena Frąckowiak

 • kadry i płace,
 • stypendia szkolne

tel. 63 274 36 76 wew. 36

Biuro 26
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej – Świadczenia rodzinne:

Stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych: Klaudia Sieczkarek, Barbara Staszak

Stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania),
 • świadczenia pielęgnacyjne,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zaliczka alimentacyjna,

tel. 63 274 36 76 wew. 37


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
08 lis 2017

Osoba dodająca informacje

Tomasz Gniewkowski

Data publikacji:
08 lis 2017, godz. 14:52

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Gniewkowski

Data aktualizacji:
24 maj 2024, godz. 08:34