Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OŚ.6220.8.2022 - Obwieszczenie, o zebranym materiale dla wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny (piasku) KOCHOWO V dz. nr 100/1, 98/6, 98/3, 97/1, 86/1 w m. Kochowo

Słupca, 07.03.2023 r.

OŚ.6220.8.2022  

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),

zawiadamiam

strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) KOCHOWO V w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 100/1, 98/6, 98/3, 97/1, 86/1 (obręb 0011 Kochowo) w m. Kochowo, gm. Słupca, pow. słupeckim, woj. wielkopolskim, z wniosku Inwestora – Kruszywa Zalesie Sp. z o.o., ul. Polna 26, 62-095 Murowana Goślina, działającego poprzez Pełnomocnika – p. Michała Badalewskiego, Cienin-Perze 16, 62-400 Słupca, z dnia 10.11.2022 r.

Informuję, że w toku powyższego postępowania:

•    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu znak: WOO-IV.4220.1645.2022.KJ.3 z dnia 17.01.2023 r., odmawiam zajęcia stanowiska w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
•    Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w pismem znak: PO.ZZŚ.3.435.448.2022.PP z dnia 23.12.2022 r., nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. informuję, iż z zebranym materiałem dotyczącym ww. sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupca (62-400 Słupca, ul. Sienkiewicza 16) pokój nr 23 w godzinach urzędowania oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzony materiał.
    Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a.
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupcy, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kochowo.
Zgodnie z art 49 k.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

P.Sz. tel.: (63) 274 36 76 wew. 34


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OŚ.6220.8.2022 Kochowo V odkrywka Zalesie -zebran mater obwieszczenie (PDF, 116.45Kb) 2023-03-07 13:56:05 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szablewski

Data wytworzenia:
07 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Gniewkowski

Data publikacji:
07 mar 2023, godz. 13:56

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Gniewkowski

Data aktualizacji:
07 mar 2023, godz. 13:56