Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy

 

TOŻSAMOŚĆ

ADMINISTRATORA

Administratorami są:

Wójt Gminy Słupca, Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca – w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych wpływających na realizację prawa wybierania i przechowywanej przez Wójta Gminy Słupca dokumentacji pisemnej;

Konsul RP – w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych co do adresu przebywania w stosunku do wyborców głosujących poza granicami kraju oraz przechowywanej przez Konsula dokumentacji pisemnej;

Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnego Rejestru Wyborców oraz aktualizuje informacje o zgłoszeniu chęci głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej;

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – zapewnia funkcjonowanie w kraju wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców;

Minister Spraw Zagranicznych mający siedzibę w Warszawie (00-580) przy ul. J.Ch. Szucha 23  – zapewnia funkcjonowanie poza granicami kraju wydzielonej sieci umożliwiającej konsulom dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, lub poprzez adres mail iod@gminaslupca.pl

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email kancelaria@cyfra.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Zagranicznych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@msz.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby, zaś z wykonującym obowiązki administratora, którym jest konsul RP, można skontaktować się poprzez właściwy adres instytucjonalny e-mail urzędu konsularnego lub pisemnie pod adresem, zgodnie z informacją opublikowaną na stronie:                 https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-naswiecie .

 

DANE KONTAKTOWE

INSPEKTORA

OCHRONY DANYCH

Administrator – Wójt Gminy Słupca wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez email iod@gminaslupca.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Zagranicznych wyznaczył, w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jak i placówkach zagranicznych,  inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani  skontaktować poprzez email: iod@msz.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

 

CELE

PRZETWARZANIA I

PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym ustawy;

przez Wójta Gminy Słupca - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art. 18b § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497)

Konsula  - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art. 18b § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

przez Ministra Cyfryzacji - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art. 18b § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz w celu utrzymania i rozwoju rejestru

Dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze służą do sporządzania spisów wyborców. Ujęcie w spisie wyborców umożliwia realizację prawa wybierania. 

 

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych są:

Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania Centralnego Rejestru Wyborców;

Państwowa Komisja Wyborcza – w zakresie nadzorowania prawidłowości aktualizowania Centralnego Rejestru Wyborców. 

 

PRZEKAZANIE

DANYCH OSOBOWYCH

DO PAŃSTWA

TRZECIEGO LUB

ORGANIZACJI

MIĘDZYNARODOWEJ

Dane o obywatelach Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, korzystających z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej są przekazywane przez Ministra Cyfryzacji właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Minister Cyfryzacji przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej, na ich wniosek, dane dotyczące obywateli polskich chcących korzystać z praw wyborczych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie niezbędnym do korzystania z tych praw.

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

DANYCH

Okres przechowywania danych obywateli polskich w Centralnym Rejestrze Wyborców obejmuje  okres życia danej osoby od momentu  ukończenia 17 lat do dnia zarejestrowania dla tej osoby zgonu lub utraty obywatelstwa polskiego.

Dla wyborców będących obywatelami Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej okres przechowywania danych rozpoczyna się od momentu ujęcia na wniosek w obwodzie glosowania do czasu złożenia wniosku o skreślenie z Centralnego Rejestru Wyborców albo zarejestrowania w Polsce zgonu lub utraty obywatelstwa uprawniającego do głosowania w Polsce.

Zapisy w dziennikach systemów (logach) Centralnego Rejestru Wyborców przechowywane są przez 5 lat od dnia ich utworzenia (art.18 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do Pani/Pana danych;

-prawo żądania ich sprostowania. Do weryfikacji prawidłowości danych osobowych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz stwierdzania niezgodności tych danych ze stanem faktycznym stosuje się art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

PRAWO WNIESIENIA

SKARGI DO ORGANU

NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

ŹRÓDŁO

POCHODZENIA

DANYCH OSOBOWYCH

Centralny Rejestr Wyborców jest zasilany danymi z Rejestru PESEL.

Pani/Pana dane do Centralnego Rejestru Wyborców są wprowadzane także na podstawie orzeczeń sądowych wpływających na realizację prawa wybierania oraz składanych przez Panią/Pana wniosków co do sposobu lub miejsca głosowania. 

INFORMACJA O

DOWOLNOŚCI LUB

OBOWIĄZKU PODANIA

DANYCH ORAZ

KONSEKWENCJACH

NIEPODANIA DANYCH

Nie posiada Pani/Pan uprawnień lub obowiązków związanych z podaniem danych osobowych. Zgodnie z art. 18 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy dane osobowe są przekazywane do Centralnego Rejestru Wyborców z rejestru PESEL, po ukończeniu przez osobę 17 lat.

W przypadku działania na wniosek w sprawach związanych ze sposobem lub miejscem głosowania, odmowa podania danych skutkuje niezrealizowaniem żądania.

INFORMACJA O

ZAUTOMATYZOWANYM

PODEJMOWANIU

DECYZJI I

PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

       

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Klauzula informacyjna dot. Kodeks Wyborczy (PDF, 196.56Kb) 2023-09-13 08:18:11 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grażyna Kazuś

Data wytworzenia:
13 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Gniewkowski

Data publikacji:
13 wrz 2023, godz. 08:18

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Gniewkowski

Data aktualizacji:
13 wrz 2023, godz. 08:18