Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Stanowisko urzędnicze ds. promocji i zaopatrzenia - nabór

WÓJT  GMINY  SŁUPCA
OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO  URZĘDNICZE
DS. PROMOCJI  I  ZAOPATRZENIA
W  URZĘDZIE  GMINY  W  SŁUPCY
UL. SIENKIEWICZA  16, 62 – 400 SŁUPCA

 I . Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. promocji i zaopatrzenia
Podległość służbowa: Wójt gminy Słupca
Wymiar czasu pracy:  pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2023r.

 II. Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie,
2)    wykształcenie średnie lub wyższe o odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
3)    staż pracy: minimum 2 lata,
4)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III. Wymagania dodatkowe:

1)    mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2)    znajomość ustaw, w szczególności: o samorządzie gminnym, o bezpieczeństwie imprez masowych, prawo zamówień publicznych, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna,
3)    bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office, poczty elektronicznej, internetu) i urządzeń biurowych (drukarka, skaner, fax, projektor),
4)    umiejętność redagowania pism w sprawach z zakresu stanowiska,
5)    umiejętność posługiwania się programami graficznymi i redagowania stron internetowych,
6)    dobra znajomość terenu gminy Słupca,
7)    prawo jazdy kat. B,
8)    komunikacyjna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
9)    odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, terminowość, odporność na stres, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność,
10)    umiejętność rozwiązywania problemów oraz skutecznej komunikacji.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    zaopatrywanie urzędu w artykuły i materiały zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, w szczególności w: materiały promocyjne, biurowe, eksploatacyjne do drukarek
i kserokopiarek, druki, pieczątki i pieczęcie oraz środki służące do utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych,
2)    prowadzenie rejestru pieczęci,
3)    prowadzenie spraw z zakresu prenumeraty czasopism,
4)    opracowywanie danych do projektu budżetu w zakresie planu dochodów i wydatków zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków,
5)    tworzenie materiałów graficznych, dyplomów okolicznościowych, zaproszeń, wizytówek, podziękowań, gratulacji itp.,
6)    gospodarowanie sołeckimi tablicami informacyjnymi i prowadzenie ich ewidencji,
7)    wywieszanie flag na budynku urzędu gminy z okazji świąt państwowych i innych okoliczności,
8)    gromadzenie informacji o zjawiskach społecznych i gospodarczych, turystyce i wydarzeniach na obszarze gminy Słupca i gmin sąsiednich,
9)    prowadzenie spraw dotyczących współpracy z gminą partnerską,
10)    wykonywanie czynności związanych z promocją gminy m.in.:
a)    organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz przedsięwzięć propagujących i prezentujących gminę Słupca,
b)    współpraca z redakcjami mediów poprzez propagowanie działań urzędu i samorządu, osiągnięć gminy i jednostek samorządowych oraz informowanie o organizowanych imprezach sportowych, oświatowych, rekreacyjnych, kulturalnych i innych,
c)    tworzenie i aktualizowanie kalendarza imprez i wydarzeń w gminie Słupca we współpracy z koordynatorem ds. sportu.
d)    rejestrowanie i obróbka materiałów fotograficznych i audiowizualnych z wydarzeń gminnych; przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących gminy Słupca
 (w tym wykonywanie fotorelacji z wydarzeń kulturalnych, sportowych itp.),
e)    przygotowanie dokumentacji i zgłaszanie gminy do organizowanych konkursów oraz monitorowanie ich przebiegu,
11)    bieżące aktualizowanie stron internetowych gminy Słupca, mediów społecznościowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej gminy Słupca zgodnie
z materiałami przekazanymi od pracowników merytorycznych oraz przygotowanie publikacji tematycznych własnych,
12)    prowadzenie procedury związanej z wydaniem Gminnej Karty Seniora,
13)    prowadzenie procedury w zakresie wykonywania nieodpłatnej dozorowanej pracy na    cele publiczne przez osoby skazane wyrokiem sądowym.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)    praca jednozmianowa w Urzędzie Gminy w Słupcy,
2)    przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w 5 – dniowym tygodniu pracy wynosi  40   
       godzin,
3)    dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin w miesięcznym okresie rozliczeniowym
4)    praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu, praca w zespole, częste wyjazdy służbowe,
5)    miejsce pracy w budynku bez windy, stanowisko pracy na parterze w pomieszczeniu    
       niedostosowanym do wózków inwalidzkich,
6)    praca biurowa z monitorem ekranowym.

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)    list motywacyjny i życiorys (CV),
2)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (wg załączonego wzoru),
3)    oświadczenie: o obywatelstwie polskim, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wg załączonego wzoru),
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (do wglądu w dniu rozmowy kwalifikacyjnej),
4)    świadectwa pracy lub inne dokumenty, potwierdzające doświadczenie zawodowe (do wglądu w dniu rozmowy kwalifikacyjnej),
5)    inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje
i umiejętności (do wglądu w dniu rozmowy kwalifikacyjnej),
6)    kandydat, która zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 530) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście w Urzędzie Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. promocji i zaopatrzenia w Urzędzie Gminy w Słupcy” w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. do godz. 15.30
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Dodatkowe informacje

1)    Osoby, które spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru.
2)    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Słupca (www.ug.slupca.samorzady.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca.
3)    Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
4)    Wójt gminy Słupca zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

                                            
Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

                                                                          
Słupca, dnia 19 stycznia 2023r.

KM/KM


KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1)    Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupca reprezentowana przez Wójta.  Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Gminy Słupca,
ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca, tel. 63 274-36-76, NIP 6671267466, REGON 000538633, e – mail: sekretariat@gminaslupca.pl, www.bip.gminaslupca.pl
2)    W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna iod@gminaslupca.pl; nr telefonu 697-028-583, 63 274-36-76; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy. Podstawa prawna: Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4)    Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom,
z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
5)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi tj m.in. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6)    Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z wymienionych uprawnień.
7)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Nie podanie wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do nie zawarcia lub nie realizowania umowy.
8)    Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9)    Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.
10)    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oswiadczenie wzor nabor na wolne stanowiska urzednicze-1 (DOCX, 15.22Kb) 2023-01-19 14:09:44 8
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie (PDF, 181.83Kb) 2023-01-19 14:09:44 7
Ogłoszenie o naborze promocja i zaopatrzenie (PDF, 143.46Kb) 2023-01-19 14:17:44 12
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie o naborze promocja i zaopatrz (PDF, 143.38Kb) 2023-01-19 14:09:44 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grażyna Kazuś

Data wytworzenia:
19 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Gniewkowski

Data publikacji:
19 sty 2023, godz. 14:09

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Gniewkowski

Data aktualizacji:
19 sty 2023, godz. 14:17