Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

WÓJT  GMINY  SŁUPCA

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO  URZĘDNICZE

DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

W  URZĘDZIE  GMINY  W  SŁUPCY

UL. SIENKIEWICZA  16, 62 – 400 SŁUPCA

 

 

 I . Określenie stanowiska:

Stanowisko:  ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Podległość służbowa: Wójt Gminy Słupca

Wymiar czasu pracy:  ½ etatu

Rodzaj umowy: sugerowane zatrudnienie na czas nieokreślony z zastrzeżeniem przepisów ustawy o pracownikach samorządowych

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2024r.

 II. Wymagania niezbędne:

 1. doświadczenie zawodowe minimum 3 lata pracy przy wykształceniu średnim,
  w przypadku wykształcenia wyższego staż niewymagany,
 2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe,
 2. pięcioletni staż pracy na stanowisku związanym z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków pozabudżetowych,
 3. doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych,
 4. znajomość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie obowiązujących programów priorytetowych i podejmowanie działań w ich ramach,
 5. umiejętności zawodowe: umiejętność obsługi komputera, znajomość przepisów ustawy
  o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
 6. prawo jazdy kategorii B,
 7. predyspozycje osobowościowe: odporność na stres, kreatywność, umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków, łatwość podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, sprawna i efektywna organizacja pracy.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. informowanie dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy o możliwych do pozyskania środków finansowych, pomocowych z funduszy europejskich,
 2. przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminy kwalifikujących się do wsparcia ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych,
 3. prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w okresie trwania umowy i utrzymania projektu,
 4. obsługa administracyjno-organizacyjna związana z analizą możliwości pozyskiwania środków pomocowych i przygotowaniem wniosków (w tym sporządzanie umów
  w przypadku zlecenia sporządzenia wniosków i innych wymaganych dokumentów/załączników firmom zewnętrznym),
 5. monitorowanie i ocena realizowanych projektów finansowanych z pozyskiwanych przez gminę środków pomocowych,
 6. rozliczanie transz finansowania w ramach realizowanych projektów pod względem zakresu rzeczowego, w tym wniosków o płatność,
 7. współpraca z zewnętrznymi podmiotami działającymi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i funduszy krajowych,
 8. przygotowywanie materiałów do konstrukcji budżetu gminy na dany rok,
 9. przygotowywanie danych i informacji dla pracownika na stanowisku ds. zamówień publicznych w celu przygotowywania procedur przetargowych na zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych,
 10. opisywanie pod względem merytorycznym faktur do zapłaty, dotyczących zakresu działania stanowiska,
 11. sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań i spraw,
 12. aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Słupca w zakresie realizowanych obowiązków.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1.  miejsce pracy: Urząd Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku, brak toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych,  budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych dostosowana do wjazdu wózkiem inwalidzkim;
 2. rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa podstawowych urządzeń biurowych, praca wymagająca przemieszczania się pomiędzy piętrami i biurami;
 3. przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w 5 – dniowym tygodniu pracy wynosi  40  godzin, dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym;
 4. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
  25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
  (Dz. U. z 2021r. poz. 1960 ze zmianami) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy (Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 grudnia 2021r. ze zmianami).

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załączonego wzoru);
 3. oświadczenie: o obywatelstwie polskim, pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załączonego wzoru);
 4. podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata);
 6. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów, potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 7. kserokopie innych dokumentów potwierdzających zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności;
 8. referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia;
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.
  z 2022r. poz. 530) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście w Urzędzie Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko
  ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Słupcy”

  w terminie do dnia 21 czerwca 2024r. do godz. 15.30.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Dodatkowe informacje

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Słupca (www.bip.gminaslupca.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
 4. Wójt Gminy Słupca zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

                                                                                    

                                                                                       Wójt Gminy                

                                                                                       /-/ Bogdan Kukulski

                                                                                                                                   

 

 

 

 

Słupca, dnia 10.06.2024r.

 

KM/WK

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
KLAUZULA INFORMACYJNA (DOCX, 15.34Kb) 2024-06-10 14:52:07 1
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie (PDF, 181.83Kb) 2024-06-10 14:52:07 1
ogłoszenie o naborze (DOC, 71.50Kb) 2024-06-10 14:52:07 1
oświadczenie nabór (DOCX, 14.15Kb) 2024-06-10 14:52:07 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bogdan Kukulski

Data wytworzenia:
10 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Joanna Madaj

Data publikacji:
10 cze 2024, godz. 14:52

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Madaj

Data aktualizacji:
10 cze 2024, godz. 14:52