Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2020


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr XXXII/205/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2020 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2021-01-26 09:25:39
Uchwała nr XXXII/204/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020- 2033 2021-01-26 09:23:36
Uchwała nr XXXII/203/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego 2021-01-26 09:22:20
Uchwała nr XXXII/202/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w gminie Słupca 2021-01-20 10:25:10
Uchwała nr XXXI/201/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok. 2021-01-20 10:17:53
Uchwała nr XXXI/200/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości 2021-01-20 10:15:57
Uchwała nr XXXI/199/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2021 rok 2021-01-20 10:12:39
Uchwała nr XXXI/198/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kowalewie Opactwie 2021-01-20 10:09:12
Uchwała nr XXX/197/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2021-01-20 10:07:44
Uchwała nr XXX/196/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020- 2033 2021-01-20 09:33:24
Uchwała nr XXX/195/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2021-01-20 09:02:23
Uchwała nr XXX/194/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca 2020-12-11 09:17:54
Uchwała nr XXX/193/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-12-11 09:14:53
Uchwała nr XXIX/192/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2020-11-06 13:00:52
Uchwała nr XXIX/191/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020- 2033 2020-11-06 12:59:43
Uchwała nr XXIX/190/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-11-06 12:57:31
Uchwała nr XXIX/189/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Kotunia 2020-11-06 12:56:28
Uchwała nr XXIX/188/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gółkowo oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2020-11-06 12:54:59
Uchwała nr XXIX/187/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny 2020-11-06 12:53:14
Uchwała nr XXIX/186/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kochowo 2020-11-06 12:51:54
Uchwała nr XXIX/185/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Słupca 2020-11-06 12:50:02
Uchwała nr XXIX/184/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupca 2020-11-06 12:48:35
Uchwała nr XXIX/183/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie 1 tony odpadów z grupy 20...- odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 2020-11-06 12:46:08
Uchwała nr XXVIII/182/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2020-10-08 13:59:25
Uchwała Nr XXVII/181/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2020-09-04 13:55:02
Uchwała Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupca 2020-09-04 13:52:55
Uchwała nr XXV/179/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-08-10 10:25:17
Uchwała nr XXV/178/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca 2020-08-10 10:23:44
Uchwała nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2020-08-10 10:21:11
Uchwała nr XXIV/176/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 2020-08-10 10:19:42
Uchwała nr XXIV/175/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok 2020-08-10 10:18:16
Uchwała nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupca wotum zaufania 2020-08-10 10:14:56
Uchwała nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupca na rok szkolny 2020/2021 2020-08-10 10:13:30
Uchwała nr XXIV/172/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca 2020-08-10 10:10:50
Uchwała nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 2020-08-07 12:02:23
Uchwała nr XXIV/170/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Słupca 2020-08-07 11:59:51
Uchwała nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2020-08-07 11:58:30
Uchwała nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/160/2020 z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku 2020-08-07 11:55:54
Uchwała nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w roku 2019 2020-08-07 11:53:33
Uchwała nr XXIV/166/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowice 2020-08-07 11:48:14
Uchwała nr XXIV/165/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym, znajdującej się w Cieninie Kościelnym oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Słupca 2020-08-07 11:42:20
Uchwała nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Słupca przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 16 marca 2020 roku 2020-08-07 11:35:34
Uchwała nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2020-06-30 08:49:47
Uchwała nr XXII/162/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2020-06-04 09:05:19
Uchwała nr XXII/161/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca 2020-06-04 09:03:55
Uchwała nr XXII/160/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku 2020-06-03 15:25:23
Uchwała nr XXII/159/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych 2020-06-03 15:23:58
Uchwała nr XXII/158/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Słupca w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi 2020-06-03 15:21:15
Uchwała nr XXII/157/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-06-03 15:18:37
Uchwała nr XXII/156/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca 2020-06-03 15:15:51
Uchwała nr XXII/155/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa 2020-06-03 15:11:07
Uchwała Nr XXII/154/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2020 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane 2020-06-03 15:05:17
Uchwała nr XXI/153/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniąca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2020-05-05 09:10:56
Uchwała nr XXI/152/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu słupeckiego 2020-05-05 09:09:17
Uchwała nr XXI/151/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wierzbocice. 2020-05-05 09:06:02
Uchwała nr XX/150/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. zmieniąca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2020-03-23 10:07:49
Uchwała nr XX/149/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020- 2033 2020-03-23 10:01:30
Uchwała nr XX/148/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w 2020 roku 2020-03-23 09:55:59
Uchwała nr XX/147/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Słupca porozumienia międzygminnego 2020-03-23 09:50:24
Uchwała nr XX/146/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-03-23 09:48:43
Uchwała nr XX/145/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś, wieś i włączenia jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo, wieś 2020-03-23 09:46:44
Uchwała Nr XIX/144/20 Rady Gminy Słupca z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/69/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2020-03-04 08:31:08
Uchwała nr XVIII/143/20 Rady Gminy Słupca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2020-02-07 08:05:46
Uchwała nr XVIII/142/20 Rady Gminy Słupca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 2020-02-07 08:02:58
Uchwała nr XVIII/141/20 Rady Gminy Słupca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020- 2033 2020-02-07 08:01:39
Uchwała nr XVIII/140/20 Rady Gminy Słupca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zgłoszenia do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 sołectwa Młodojewo-Parcele z terenu Gminy Słupca 2020-02-07 08:00:21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Wawrzyniak

Data wytworzenia:
31 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Adam Wawrzyniak

Data publikacji:
31 sty 2020, godz. 09:10

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-