Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2018 r. - Kadencja Rady Gminy Słupca 2018-2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XVII/139/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupca na rok szkolny 2019/2020 2020-01-14 15:10:17
Uchwała Nr XVII/138/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transoporu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego 2020-01-14 15:03:12
Uchwała Nr XVII/137/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2020-01-14 14:54:29
Uchwała Nr XVII/136/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci położonej w obrębie geodezyjnym Kochowo 2020-01-14 14:49:28
Uchwała Nr XVII/135/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części gruntów gminnych przeznaczonych pod posadowienie kontenerów na odzież używaną 2020-01-14 14:46:15
Uchwała Nr XVII/134/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Młodojewo 2020-01-14 14:24:54
Uchwała Nr XVII/133/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 2020-01-14 14:12:38
Uchwała Nr XVII/132/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2020 r. 2020-01-14 13:51:07
Uchwała Nr XVII/131/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 2020-01-14 13:33:00
Uchwała Nr XVII/130/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2020 rok 2020-01-14 13:25:45
Uchwała Nr XVII/129/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2020 rok 2020-01-14 12:06:05
Uchwała Nr XVII/128/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2020-01-14 12:03:22
Uchwała Nr XVI/127/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2020-01-14 11:56:35
Uchwała Nr XVI/126/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kowalewo-Sołectwo 2020-01-14 11:53:48
Uchwała Nr XVI/125/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Kowalewie Opactwie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2020-01-14 11:15:46
Uchwała Nr XVI/124/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wspołpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 2020-01-14 11:12:34
Uchwała Nr XVI/123/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2020 rok 2020-01-14 11:00:42
Uchwała Nr XV/122/19 Rady Gminy Słupca z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-11-15 10:00:15
Uchwała Nr XV/121/19 Rady Gminy Słupca z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2019-11-15 09:58:35
Uchwała Nr XV/120/19 Rady Gminy Słupca z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania nagród i stypendiów dla uzdolnionych uczniów 2019-11-15 09:56:56
Uchwała Nr XV/119/19 Rady Gminy Słupca z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie 1 tony odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 2019-11-15 09:54:40
Uchwała Nr XIV/118/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy 2019-10-18 08:38:08
Uchwała Nr XIV/117/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Marcewek 2019-10-18 08:36:38
Uchwała Nr XIV/116/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-10-18 08:31:31
Uchwała Nr XIV/115/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny 2019-10-18 08:27:37
Uchwała Nr XIV/114/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele 2019-10-18 08:26:10
Uchwała Nr XIV/113/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowice 2019-10-18 08:24:53
Uchwała Nr XIV/112/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowice 2019-10-18 08:22:04
Uchwała Nr XIV/111/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kąty 2019-10-18 08:20:15
Uchwała Nr XIV/110/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania nagród i stypendiów dla uzdolnionych uczniów 2019-10-18 08:17:37
Uchwała Nr XIV/109/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 2019-10-18 08:13:15
Uchwała Nr XIV/108/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/157/09 Rady Gminy Słupca z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pob 2019-10-18 08:10:42
Uchwała Nr XIV/107/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-10-18 08:06:36
Uchwała Nr XIII/106/19 Rady Gminy Słupca z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/157/09 Rady Gminy Słupca z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagrodza nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupca 2019-10-17 14:06:04
Uchwała Nr XIII/105/19 Rady Gminy Słupca z dnia 6 września 2019 r.w sprawie dofinansowania opracowania pt. "Bilans wód podziemnych w brębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie", realizowanego przez Województwo Wielkoposkie 2019-10-17 14:01:19
Uchwała Nr XII/104/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r.w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 2019-07-04 07:50:26
Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-07-04 07:45:18
Uchwała Nr XII/102/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupca wotum zaufania 2019-07-04 07:37:31
Uchwała Nr XII/101/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019r. 2019-07-04 07:28:41
Uchwała Nr XII/100/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2019-07-04 07:19:50
Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 2019-07-04 07:15:45
Uchwała Nr XII/98/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym, znajdujących się w Cieninie Kościelnym oraz w Młodojewie,przeniesienia siedziby głównej Biblioteki Publicznej Gminy Słupca 2019-07-03 13:42:28
Uchwała Nr XII/97/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Słupca 2019-07-03 13:39:42
Uchwała Nr XII/96/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupca 2019-07-03 13:35:39
Uchwała Nr XII/95/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna 2019-07-03 13:08:09
Uchwała Nr XII/94/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Koninie w roku 2018 2019-07-03 12:57:03
Uchwała Nr XI/93/19 Rady Gminy Słupca z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia intencji sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gółkowo oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2019-07-03 12:53:14
Uchwała Nr X/92/19 Rady Gmi ny Słupca z dnia 23 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-05-31 13:47:10
Uchwała Nr X/91/19 Rady Gminy Słupca z dnia 23 maja 2019 r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Słupca 2019-05-31 12:59:58
Uchwała Nr X/90/19 Rady Gminy Słupca z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta Gminy Słupca 2019-05-31 12:27:17
Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finnasowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 2019-05-02 13:54:23
Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-05-02 13:50:22
Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowice. 2019-05-02 13:41:41
Uchwała Nr IX/86/2019 rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. 2019-05-02 13:38:21
Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. 2019-05-02 13:35:03
Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. 2019-05-02 13:25:06
Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. 2019-05-02 13:10:28
Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. 2019-05-02 13:05:21
Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty. 2019-05-02 12:15:04
Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Słupca przekazanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie w dniu 1 kwietnia 2019 r. 2019-05-02 11:55:46
Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca. 2019-05-02 11:47:43
Uchwała Nr IX/78/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/308/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca. 2019-05-02 10:10:07
Uchwała Nr IX/77/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkolno - przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2019 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2019-05-02 09:59:31
Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Gminnego w Wilcznej. 2019-05-02 09:48:28
Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 roku.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-04-05 13:07:38
Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego 2019-04-05 13:04:01
Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 roku. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Drążna. 2019-04-05 12:57:00
Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscoowści Wilczna. 2019-04-05 12:18:15
Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupca 2014-2017" oraz "Programu ochrony środowiska dla Gminy Słupca na lata 2018-2024? za lata 2017-2018. 2019-04-05 11:57:40
Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupa dla wybranych terenów w gminie Słupca. 2019-04-05 09:25:42
Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na trenie Gminy Słupca. 2019-04-03 15:16:03
Uchwała Nr VII/68/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/65/19 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na treneie Gminy Słupca. 2019-04-03 15:13:32
Uchwała Nr VII/67/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Cienin Kościelny, Cienin-Perze, Cienin Zaborny, Kąty, Kochowo, Koszuty, Koszuty-Parcele, Korwin, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka-Parcele, Żelazków - część A.2 2019-04-03 15:09:23
Uchwała Nr VI/66/19 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 roku. zmieniajaca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-04-03 14:56:48
Uchwała Nr VI/65/19 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Słupca. 2019-04-03 14:53:20
Uchwała Nr V/64/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-04-03 14:46:59
Uchwała Nr V/63/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupca. 2019-04-03 14:28:54
Uchwała Nr V/62/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie statutu sołectwa Kowalewo - Sołectwo. 2019-04-03 14:24:46
Uchwała Nr V/61/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie statutu sołectwa Kowalewo - Opactwo. 2019-04-03 14:23:12
Uchwała Nr V/60/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie statutu sołectwa Kotunia. 2019-04-03 14:19:21
Uchwała Nr V/59/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie statutu sołectwa Kąty. 2019-04-03 14:16:08
Uchwała Nr V/58/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/114/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wola Koszucka - Parcele. 2019-04-03 14:13:26
Uchwała Nr V/57/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/113/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wilczna. 2019-04-03 14:11:36
Uchwała Nr V/56/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/112/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wierzbocice. 2019-04-03 14:10:01
Uchwała Nr V/55/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/111/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wierzbno. 2019-04-03 14:08:39
Uchwała Nr V/54/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/110/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Rozalin. 2019-04-03 14:07:04
Uchwała Nr V/53/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Poniatówek. 2019-04-03 14:04:13
Uchwała Nr V/52/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/108/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Pokoje. 2019-04-03 14:01:36
Uchwała Nr V/51/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/107/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Piotrowice. 2019-04-03 13:53:52
Uchwała Nr V/50/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/106/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Pępocin. 2019-04-03 13:49:54
Uchwała Nr V/49/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/105/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś. 2019-04-03 13:47:31
Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/104/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Niezgoda. 2019-04-03 13:43:16
Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/103/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Młodojewo - Parcele. 2019-04-03 13:39:58
Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Młodojewo. 2019-04-03 13:37:46
Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Marcewo. 2019-04-03 13:32:51
Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/100/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Marcewek. 2019-04-03 13:29:53
Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/99/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Kowalewo - Góry. 2019-04-03 13:26:53
Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/98/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Koszuty - Parcele. 2019-04-03 13:25:22
Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Koszuty. 2019-04-03 13:22:44
Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/96/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Korwin. 2019-04-03 13:11:12
Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/95/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Kochowo. 2019-04-03 13:09:10
Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/94/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Kamień. 2019-04-03 13:07:05
Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/93/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Gółkowo. 2019-04-03 12:50:15
Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/92/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Drążna. 2019-04-03 12:37:56
Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/91/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Cienin Zaborny. 2019-04-03 12:35:20
Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/90/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Cienin - Kościelny. 2019-04-03 12:30:36
Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Cienin - Kolonia. 2019-04-03 12:28:35
Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Wilcznej. 2019-04-03 12:22:54
Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Piotrowicach. 2019-04-03 12:20:29
Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.Józefa Janika w Koszutach. 2019-04-03 12:16:03
Uchwała Nr IV/29/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. 2019-01-11 11:43:24
Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2019-01-11 11:41:22
Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn."Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy" 2019-01-11 11:39:13
Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sparwie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2019 rok. 2019-01-11 11:36:12
Uchwała NR III/24/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty,Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 rok. 2019-01-11 11:15:36
Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2019 rok. 2019-01-11 11:14:05
Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 2019-01-11 11:02:12
Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 2019-01-11 10:55:08
Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. 2019-01-11 10:38:34
Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023" 2019-01-11 10:30:07
Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieliletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023 2019-01-11 10:25:27
Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2019 2019-01-11 10:19:38
Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych. 2019-01-11 10:02:24
Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Słupca. 2019-01-11 09:57:44
Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice. 2019-01-11 09:37:55
Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2019-01-11 09:07:32
Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 2019-01-11 09:04:00
Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2019-01-10 14:52:09
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku.w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca. 2019-01-10 14:47:35
Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Slupca z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Słupca na 2019 rok. 2019-01-10 14:45:56
Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słupca. 2019-01-10 14:37:30
Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 2019-01-10 14:27:16
Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca - etap III. 2019-01-10 13:40:36
Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty,Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego. 2018-12-12 08:20:20
Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oaz Rolnictwa. 2018-12-12 08:14:42
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupca. 2018-12-12 08:09:39
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupca. 2018-12-12 08:05:23
Uchwała Nr I /1/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku . w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Słupca 2018-12-12 08:02:10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Gniewkowski

Data wytworzenia:
06 gru 2018

Osoba dodająca informacje

Tomasz Gniewkowski

Data publikacji:
06 gru 2018, godz. 21:33

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-