Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2018 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr LIII/363/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2018 - 2033 2018-11-06 10:30:50
Uchwła Nr LIII/366/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-11-05 15:13:02
Uchwała Nr LIII/365/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2018-11-05 15:10:53
Uchwała Nr LIII/364/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie Statutu Gminy Słupca 2018-11-05 15:07:10
Uchwała Nr LIII/363/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca. 2018-11-05 14:39:52
Uchwała Nr LIII/362/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny. 2018-11-05 10:40:56
Uchwała Nr LIII/361/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie 1 tony odpadów komunalnych łacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. 2018-11-05 10:10:32
Uchwała Nr LII/360/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Lądek 2018-11-02 15:52:45
Uchwała Nr LII/359/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Słupca do realizacji projektu "Słupca stawia na eksperyment!" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. 2018-11-02 15:50:07
Uchwała Nr LII/358/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowści Piotrowice oraz zniesienia nazwy ulicy Pszenicznej. 2018-11-02 15:41:23
Uchwała Nr LII/357/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-11-02 15:39:27
Uchwała Nr LII/356/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Słupca na lata 2014-2018 wraz z Prognozą oddziałowywania na środowisko. 2018-11-02 15:37:52
Uchwała Nr LII/355/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Drążna. 2018-11-02 15:15:07
Uchwała Nr LII/354/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 rokuw sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej , położonej w miejscowości Kotunia ( obręb Kotunia), stanowiącej własność Gminy Słupca na rzecz użytkowania wieczystego. 2018-11-02 15:12:30
Uchwała Nr LII/353/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-11-02 15:09:35
Uchwała Nr LII/352/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na na lata 2018 - 2020 2018-11-02 15:06:49
Uchwała Nr LII/351/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2018-11-02 14:19:24
Uchwała Nr LII/350/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowgo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów ,psychologów ,logopedów, terapeutów pedagogicznych,doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela - obowiązujących szkołach i zesp 2018-11-02 14:01:36
Uchwała Nr LI/349/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Słupca, a Gminą Golina w sprawie przekazania przez Gminę Słupca Gminie Golina zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Słupca, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie. 2018-08-14 14:16:27
Uchwała Nr LI/348/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupca. 2018-08-14 14:07:39
Uchwała Nr LI/347/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z.o.o w Koninie w roku 2017. 2018-08-14 13:34:34
Uchwała Nr LI/346/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca. 2018-08-14 13:28:18
Uchwała Nr LI/345/18 Rady Gminy Slupca z dnia 8 sierpnia 2018 roku. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Młodojewie. 2018-08-14 11:02:46
Uchwała Nr L/344/18 Rady Gminy Słupca z dnia 11 lipca 2018 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-08-14 08:53:23
Uchwała Nr XLIX/343/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-07-11 15:07:26
Uchwała Nr XLIX/342/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki,Cienin Kościelny,Cienin - Perze,Cenin Zaborny, Kąty,Kochowo,Koszuty, Koszuty - Parcele, Korwin,Kowalewo - Opactwo,Kowalewo-Sołectwo,Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka - Parcele, Żelazków - cześć A.1 2018-07-11 12:55:57
Uchwała Nr XLIX/341/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. 2018-07-11 11:48:59
Uchwała Nr XLIX/340/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słupca 2018-07-11 11:44:26
Uchwała Nr XLIX/339/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Słupca. 2018-07-11 11:15:40
Uchwała Nr XLIX/338/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Słupca. 2018-07-11 09:42:50
Uchwała Nr XLIX/337/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. 2018-07-11 09:26:17
Uchwała Nr XLIX/336/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-07-11 09:18:44
Uchwała Nr XLVIII/335/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-06-06 11:26:00
Uchwała Nr XLVIII/334/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2018-06-06 11:06:37
Uchwała Nr XLVIII/333/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca. 2018-06-06 11:00:58
Uchwała Nr XLVII/332/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-04-30 10:15:29
Uchwała Nr XLVII/331/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. 2018-04-30 09:22:35
Uchwała Nr XLVII/330/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupca na lata 2018 - 2022 2018-04-30 09:16:15
Uchwała Nr XLVII/329/18 w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Józefowo,Kochowo,Koszuty, Koszuty - Parcele, Kotunia i Wilczna. 2018-04-30 09:11:43
Uchwała Nr XLVI/328/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-04-03 09:54:12
Uchwała Nr XLVI/327/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego. 2018-04-03 09:51:30
Uchwała Nr XLVI/326/18 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św.Mikołaja w Młodojewie na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2018-04-03 09:48:18
Uchwała Nr XLVI/325/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. 2018-03-28 15:07:09
Uchwała Nr XLVI/324/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wilczna. 2018-03-28 15:04:22
Uchwała Nr XLVI/323/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Młodojewo. 2018-03-28 15:02:34
Uchwała Nr XLVI/322/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słupca dla publicznych i niepublicznych:szkół i przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innyc form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 2018-03-28 14:53:54
Uchwała Nr XLVI/321/18 w sprawie powierzenia uprawnienia Wójtowi Gminy Słupca do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Słupca. 2018-03-28 14:36:48
Uchwała Nr XLVI/320/18 w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Słupca. 2018-03-28 14:31:57
Uchwała Nr XLVI/319/18 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Słupca. 2018-03-28 14:23:14
Uchwała Nr XLVI/318/18 w sprawie podziału Gminy Słupca na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 2018-03-28 13:59:34
Uchwała Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. 2018-02-20 13:28:24
Uchwała Nr XLV/316/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-02-20 13:22:10
Uchwała Nr XLV/315/18 w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2018 rok. 2018-02-20 13:16:44
Uchwała Nr XLV/314/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty,Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2018 rok. 2018-02-20 13:12:55
Uchwała Nr XLV/313/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2018 rok. 2018-02-20 13:09:30
Uchwała Nr XLV/312/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 2018-02-20 13:04:39
Uchwała Nr XLV/311/18 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 2018-02-20 13:01:37
Uchwała Nr XLV/310/18 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Słupcy do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego doodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne. 2018-02-20 12:58:04
Uchwała Nr XLV/309/18 w sprawie ustalenia i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słupca dla publicznych i niepublicznych:szkół i przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 2018-02-20 12:41:06
Uchwała Nr XLV/308/18 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca. 2018-02-20 12:14:05

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Gniewkowski

Data wytworzenia:
16 lis 2017

Osoba dodająca informacje

Tomasz Gniewkowski

Data publikacji:
16 lis 2017, godz. 15:00

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Gniewkowski

Data aktualizacji:
28 paź 2021, godz. 08:39