Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Mapa serwisu

Informacje ogólne

|--- Dane teleadresowe

|--- Platforma komunikacyjna E-Urząd

|--- Charakterystyka Gminy Słupca

|--- Wykaz sołectw i sołtysów

|--- Jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe

|--- Oświata (szkoły i przedszkola)

|--- Biblioteki

|--- Akty normatywne i inne akty prawa

|--- Oferta inwestycyjna

|--- Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

|--- Plan dzialania na rzecz zapewniania dostępności

Informacje urzędowe

|--- Komunikaty urzędowe

      |--- 2018 - Komunikaty urzędowe

      |--- 2018 - Obwieszczenia/Zawiadomienia

      |--- 2019 - Komunikaty urzędowe

      |--- 2019 - Obwieszczenia/Zawiadomienia

      |--- 2022 - Obwieszczenia/Zawiadomienia

      |--- 2022 - Komunikaty urzędowe

      |--- 2021 - Obwieszczenia/Zawiadomienia

      |--- 2021 - Komunikaty urzędowe

      |--- 2020 - Obwieszczenia/Zawiadomienia

      |--- 2020 - Komunikaty urzędowe

|--- Wybory i referenda

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

            |--- Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

      |--- Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

      |--- Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych 2019

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019

      |--- Wybory Samorządowe - 2018

|--- Raport o stanie Gminy Słupca

|--- Oferty pracy

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

|--- Informacje z zakresu zarządzania kryzysowego

|--- Strategia Rozwoju Gminy Słupca na lata 2014-2020

|--- Ochrona danych osobowych

      |--- Komunikaty i informacje

      |--- Klauzule informacyjne

|--- Stawki woda/ścieki

|--- Powszechne Spisy GUS

      |--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

      |--- Powszechny Spis Rolny 2020

|--- Koordynator do spraw dostępności

|--- Protokoły z przeprowadzonych kontroli

|--- Program działania Biblioteki Gminy Słupca

Organizacyjne

|--- Kierownictwo Urzędy/Gminy Słupca

|--- Stanowiska pracy

|--- Oświadczenie majątkowe

      |--- 2016 - przeniesione z archiwalnego BIP

            |--- Nowo powołani

            |--- Zakończenie zatrudnienia

      |--- 2017 - przeniesione z archiwalnego BIP

            |--- Zakończenie zatrudnienia

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta

            |--- Nowo powołani

      |--- 2018

            |--- Nowa kadencja

            |--- Zakończenie kadencji

      |--- 2019

            |--- Nowo powołani

      |--- 2020

      |--- 2021

      |--- 2022

|--- Organizacje pozarządowe

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

            |--- Zarządzenie w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Słupca na rok 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

|--- Badanie satysfakcji klienta

|--- Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie gminy

|--- Rejestr instytucji kultury

|--- Zgromadzenia

Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Słupca

|--- Karty usług publicznych

      |--- Ewidencja ludności/dowody osobiste

      |--- Podatki/opłaty lokalne

      |--- Karta Dużej Rodziny

      |--- Gminna Karta Seniora

      |--- Gospodarka komunalna

      |--- Drogi gminne

      |--- Gospodarka nieruchomościami

      |--- Ochrona środowiska

      |--- Gospodarka przestrzenna

      |--- Gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |--- Sprawy wojskowo obronne/imprezy masowe

      |--- Działalność gospodarcza/alkohole

      |--- Udostępnianie informacji publicznej

      |--- Załatwienie skarg i wniosków

      |--- Wnoszenie petycji

|--- Przewodnik po urzędzie

|--- Wzory dokumentów

|--- Instrukcja załatwiania spraw drogę elektroniczną

|--- Petycje

      |--- Petycje - 2018

            |--- Petycja: Inicjatywa - Walczymy ze Smogiem

      |--- Petycje - 2019

      |--- Petycje - 2020

      |--- Petycje - 2021

      |--- Petycje - 2022

      |--- Zbiorcze informacje o petycjach

|--- Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

|--- Informacja o działalności lobbingowej

Rada Gminy Słupca

|--- Rejestr imiennych wykazów głosowań radnych

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

|--- Komisje Rady

|--- Plany pracy

|--- Siedziba Rady Gminy Słupca

|--- Skład osobowy Rady

|--- Interpelacje, wnioski i zapytania radnych

      |--- Interpelacje, wnioski i zapytania - 2022

      |--- Interpelacje, wnioski i zapytania - 2021

      |--- Interpelacje, wnioski i zapytania - 2020

      |--- Interpelacje, wnioski i zapytania - 2019

|--- Podstawy prawne działania

|--- Kompetencje Rady Gminy

|--- Platforma eSesja

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- 2016 - przeniesione z archiwalnego BIP

            |--- Nowo powołani

      |--- 2017 - przeniesione z archiwalnego BIP

      |--- 2018

            |--- Nowa kadencja

            |--- Zakończenie kadencji

      |--- 2019

      |--- 2020

      |--- 2021

      |--- 2022

|--- Petycje

      |--- Zbiorcze informacje o petycjach

      |--- Petycje - 2020

      |--- Petycje - 2021

      |--- Petycja - 2022

      |--- Petycje wielokrotne

|--- Oświadczenia, Stanowiska i Opinie Rady Gminy

Prawo lokalne

|--- Podstawa prawna działania

|--- Zarządzenia

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

|--- Uchwały

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2018 r. - Kadencja Rady Gminy Słupca 2018-2023

      |--- 2018 r.

Finanse

|--- Mienie komunalne

|--- Budżet

|--- Opinie RIO

      |--- 2020

      |--- 2018

|--- Sprawozdania

      |--- 2021

      |--- 2020

            |--- Gmina Słupca - zbiorcze

            |--- Sprawozdania finansowe jednostka Urząd Gminy Słupcy

      |--- 2019

            |--- Sprawozdania finansowe jednostka GZWiK

            |--- Sprawozdania finansowe jednostka CUW

            |--- Sprawozdania finansowe jednostka GOPS

            |--- Sprawozdania finansowe jednostka Urząd Gminy Słupcy

            |--- Gmina Słupca - zbiorcze

      |--- 2018

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienie publiczne

|--- Zapytania ofertowe

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

            |--- Świadczenie usług odbioru, zapakowania, transportu i przekazania na składowisko wyrobów zawierających azbest

      |--- 2019

      |--- 2018

            |--- Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie gminy Słupca

|--- Plany zamówień publicznych

|--- Regulamin udzielania zamówień publicznych

Nieruchomości

|--- Przetargi

Ochrona środowiska

|--- Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie

|--- Program Ochrony Środowiska

|--- Gospodarka odpadami komunalnymi

|--- Regulamin utrzymywania czystości i porządku

|--- Wykaz przedsiębiorców

|--- Rejestr działalności regulowanej

|--- Rolnictwo

|--- Łowiectwo

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

|--- Dane przestrzenne mpzp i studium

      |--- Rejestr aktów planowania przestrzennego

|--- MPZP

      |--- Plan ogłoszony w dzienniku urzędowym

      |--- Projekt uchwalony

      |--- Projekt planu na sesje