Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Rejestr działalności regulowanej

Referat Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku, wchodzą w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca, zamierzający na terenie Gminy Słupca prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Słupca.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej - 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)".

Oświadczenie, powyższe powinno zawierać także:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. Zwolnienie z opłaty skarbowej wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897). Mogą oni również wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do końca roku 2012 bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 1 w/w ustawy).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Więcej informacji oraz przygotowany wniosek do wypełnienia:

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słupca

Kogo dotyczy  

 Przedsiębiorców


Wymagane dokumenty  

1. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem
2. Załącznik:
. dowód uiszczenia opłaty skarbowej - 50,00 zł


Opłaty  

1. Opłata skarbowa: 50 zł (*)
2. Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Słupcy - Nr rach.: BS 34 8542 0001 0039 2271 2000 0020.
3. Dowody zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku,
(*) Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897).

Jednostka/osoba odpowiedzialna    

Referat ds. Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 16.

Miejsce składania dokumentów    

Sekretariat Urzędu Gminy w Słupcy Urzędu Gminy w Słupcy
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30


Termin załatwienia sprawy    

- Wpis do rejestru przedsiębiorca uzyskuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.
- Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
- Wójt Gminy Słupca dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.


Podstawa prawna   

- Rozdział 4a i art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897),
- Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.), część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami),
(*) zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897).
Uwagi i dodatkowe informacje    

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku należy dołączyć:
- dowód uiszczenia w/w opłaty skarbowej,
- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Oświadczenie, powyższe powinno zawierać:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
(*) - Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów klient zostanie poproszony o uzupełnienie i dostarczenie do Referatu prowadzącego sprawę.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 04_01_2022_09_28_47_rejestr Działalności Regulowanej.pdf (PDF, 306.46Kb) 2022-01-04 09:28:47 129 razy
2 07_12_2021_09_32_48_rejestr Działalności Regulowanej.pdf (, 305.24Kb) 2021-12-07 09:32:48 20 razy
3 rejestr Działalności Regulowanej na strone.pdf (, 303.78Kb) 2021-11-26 08:58:06 12 razy
4 09_11_2021_13_36_44_rejestr Działalności Regulowanej.pdf (, 302.98Kb) 2021-11-09 13:36:44 8 razy
5 Rejestr Działalności Regulowanej 042021.pdf (, 303.46Kb) 2021-04-23 10:37:50 71 razy
6 23_02_2021_10_50_56_rejestr Działalności Regulowanej.pdf (, 303.35Kb) 2021-02-23 10:50:56 58 razy
7 05_10_2020_09_01_47_rejestr Działalności Regulowanej.pdf (, 299.63Kb) 2020-10-05 09:01:47 77 razy
8 18_10_2019_13_03_57_rejestr Działalności Regulowanej.pdf (, 282.59Kb) 2019-10-18 13:03:57 177 razy
9 28_08_2019_12_46_56_rejestr Działalności Regulowanej.pdf (PDF, 286.20Kb) 2019-08-28 12:46:56 33 razy
10 20_03_2019_14_28_45_rejestr_dzialalnosci_regulowanej.pdf (PDF, 281.12Kb) 2019-03-20 14:28:45 82 razy
11 rejestr Działalności Regulowanej.pdf (PDF, 248.34Kb) 2018-12-03 10:33:24 55 razy
12 26_10_2018_07_52_35_rejestr DR 2015.pdf (PDF, 246.64Kb) 2018-10-26 07:52:35 42 razy
13 rejestr DR 2015.pdf (PDF, 242.65Kb) 2018-09-18 14:18:58 39 razy
14 Wniosek o wpis do rejestru działalnosci regulowanej i oświadczenie.doc (DOC, 38.50Kb) 2017-11-23 09:35:25 650 razy
15 Rejest działalności regulowanej.pdf (PDF, 316.09Kb) 2017-11-23 09:35:25 160 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Wawrzyniak 23-11-2017 09:35:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Kazuś 13-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Adam Wawrzyniak 04-01-2022 09:28:47