Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Przewodnik po urzędzie

Na tej stronie mieszkańcy gminy, nasi potencjalni interesanci, mogą zorientować się w strukturze organizacyjnej urzędu. Sprawdzić gdzie i u kogo można załatwić konkretną sprawę. Mamy też zamiar przedstawić naszych pracowników , którzy czekają na swoich stanowiskach pracy aby służyć państwu kompetentną radą i życzliwą pomocą.

Parter:

Biuro nr 1 (Referat finansowo-księgowy)

Skarbnik Gminy Słupca - Cezary Fajkowski

tel. 63 274 36 76  wew. 24

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Główny Księgowy - Barbara Haremza
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Joanna Andrzejewicz

- księgowość budżetowa,

tel. 63 274 36 76  wew. 25

Biuro nr 2 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)


Wójt Gminy Słupca – Grażyna Kazuś

Sekretarz Gminy Słupca – Karolina Walczak
- nadzór nad przyjmowaniem skarg i wniosków,
- przyjmowanie petycji i prowadzenie rejestru petycji,
- przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy w trybie przewidzianym w art. 951    Kodeksu cywilnego (testament allograficzny),
- koordynowanie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej,
- prowadzenie naboru pracowników,
- monitoring systemu kontroli zarządczej w Urzędzie, koordynowanie spraw związanych z kontrolą zewnętrzną,
- prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych oraz zbioru ich statutów i regulaminów organizacyjnych,
- wstępna analiza oświadczeń majątkowych,

Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych i obsługi klienta – Monika Jabłońska
- przyjmowanie korespondencji,

tel. 63 274 36 76 wew. 21

 

Biuro nr 3 Z-ca Wójta Gminy Słupca

Stanowisko pracy ds. inwestycji i budownictwa - Cezary Przybylski
- nadzór nad inwestycjami gminnymi,
- prowadzenie spraw budowlanych,
- obsługa inwestorów,

tel. 63 274 36 76 wew. 30

Biuro nr 6 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Patrycja Michalska
- Karta  Dużej Rodziny,
- wymeldowanie, zameldowanie,
- dowody osobiste,
- zgłoszenia pobytu tymczasowego,
- rejestr wyborców,

Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych - Lucyna Olejniczak/Aleksandra Szymańska
- sprawy z zakresu Służby wojskowej,
- zarządzanie kryzysowe,
- obrona cywilna,

Stanowisko pracy ds. archiwum, ochrony przeciwpożarowej i bhp - Katarzyna Urbaniak
- sprawy z zakresu OSP,
- archiwum,
- bhp,

tel. 63 274 36 76 wew. 32

Biuro nr 7 (Referat finansowo-księgowy)

Stanowisko ds. wymiaru podatku - Magdalena Grabowska
- wymiar podatków,
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
- podatek akcyzowy,

Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Rafał Pirucki
- księgowość podatkowa,
- zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatku,
- podatek akcyzowy,
- podatek od środków transportu,

Stanowisko ds. czynszów i windykacji należności - Monika Czerniejewska
- windykacja,
- czynsze mieszkalne.

tel. 63 274 36 76 wew. 27

Biuro nr 9 Punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Słupcy
- uiszczanie opłat,

tel. 63 274 36 76 wew. 26

Biuro nr 10 (Referat finansowo-księgowy)

Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Anna Rutkowska
- przyjmowanie deklaracji,
- naliczanie opłat,
Stanowisko ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Anna Ogrodowska
- księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

tel. 63 274 36 76 wew. 29

Biuro nr 11 (Referat inwestycji, zamówień publicznych i promocji)

Stanowisko pracy ds. informatyki i cyberbezpieczeństwa (Kierownik Referatu- Tomasz Gniewkowski)
- informatyzacja Urzędu,
- administrowanie i redagowanie strony internetowej Urzędu Gminy i Biuletyn Informacji Publicznej,
- Inspektor Ochrony Danych,
- cyberbezpieczeństwo.

tel. 63 274 36 76 wew. 28

Biuro nr 12 (Referat finansowo-księgowy)

Stanowisko pracy ds. promocji i zaopatrzenia - Adam Wawrzyniak
- promocja,
- zaopatrzenie,
- organizowanie festynów środowiskowych, turniejów sportowych oraz imprez kulturalnych,
- administrowanie i redagowanie strony internetowej Urzędu Gminy i Biuletyn Informacji Publicznej,
- Gminna Karta Seniora,

tel. 63 274 36 76 wew. 47

Piętro 1:

Biuro nr 15
Radca Prawny - Anna Skocka

tel. 63 274 36 76 wew. 43

Biuro nr 16 (Referat gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa)
Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i rolnictwa - Marta Sobieraj
- ewidencja działalności gospodarczej,
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi,
- przyjmowanie zgłoszeń z zaistniałej klęski w rolnictwie,
- wydawanie zezwoleń na uprawę maku,
- ewidencja obiektów agroturystycznych,
- wpisy do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

tel. 63 274 36 76 wew. 38

Biuro Związku Gmin Regionu Słupeckiego Katarzyna Andzelm-Nowaczyk
- informacje o funkcjonowaniu działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt

tel. 63 274 36 76 wew. 46

Biuro nr 17 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zasiłki:

Kierownik – Anna Kubicka

Z-ca kierownika – Anna Nowak-Kamińska

Główny księgowy – Beata Jabłońska

Specjaliści pracy socjalnej:

Beata Chojnacka

Marta Dymowska

Pracownicy socjalni:

Agnieszka Dębowska

Małgorzata Kubicka

- świadczenia pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- ubieganie się o miejsce w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, środowiskowych domach samopomocy etc.
- dożywianie w szkołach i przedszkolach,
- praca socjalna z klientami,

tel. 63 274 36 76 wew:  40 (kierownik); 41, 42 (pracownicy socjalni, specjaliści pracy socjalnej, z-ca kierownika); 45 (gł. księgowy)

Biuro nr 20 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)
Stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kadr i płac - Magdalena Kaczorowska
- udostępnianie informacji publicznej,
- kadry,
- płace,

Stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy i samorządów wiejskich - Sylwia Najdzińska
- prowadzenie Biura Rady Gminy Słupca,
- fundusz sołecki,
- organizacje pozarządowe.

tel. 63 274 36 76 wew. 39

Biuro nr 22 (Referat inwestycji, zamówień publicznych i promocji)
Stanowisko pracy ds. dróg i rozgraniczeń nieruchomości – Bogdan Kukulski
– zarządzanie drogami gminnymi,
– rozgraniczenia gruntów,
– sprawy dróg (remonty, bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie),
– transport publiczny,
– Karta Dużej Rodziny

tel. 63 274 36 76 wew. 33

Biuro 23 (Referat gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa)
Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska - Natalia Stróżyk
- wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,
- sporządzanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- gospodarka w zakresie odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych,
- azbest,
- przyjmowanie zgłoszeń przydomowych oczyszczalni,
- sporządzanie zezwoleń na odbiór i transport nieczystości płynnych,

tel. 63 274 36 76 wew. 34

Biuro 23 (Referat inwestycji, zamówień publicznych i promocji)
Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych - Kamila Kulczycka

– zapytania ofertowe,
– rejestr umów,
– przetargi,
– zamówienia publiczne,
– pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych.

tel. 63 274 36 76 wew. 34

Biuro 24 (Referat gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa)
Kierownik Referatu oraz stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej - Joanna Dobrychłop
- wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- planowanie przestrzenne,
- podziały nieruchomości,
- nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom oraz nazw ulic,
- Koordynator Programu Wielkopolska Odnowa Wsi,

Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami - Łukasz Jarecki
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (umowy dzierżawy, użytkowanie wieczyste, nabywanie, sprzedaż, darowizny),
- gospodarka lokalowa,
- opłata eksploatacyjna,
- komunalizacja mienia,
- gospodarka komunalna,
- fakturowanie – umowy najmu, dzierżawy,

tel. 63 274 36 76 wew. 35

Biuro 25
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Stanowiska pracy ds. świadczeń wychowawczych: Kamila Józefiak, Sylwia Siwińska

- świadczenia wychowawcze (500+)

Stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kadr i płac – Magdalena Frąckowiak

- kadry i płace,

- stypendia szkolne

tel. 63 274 36 76 wew. 36

Biuro 26
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Świadczenia rodzinne:

Stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych: Klaudia Sieczkarek, Barbara Staszak

Stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania),
- świadczenia pielęgnacyjne,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- świadczenie rodzicielskie,
- zaliczka alimentacyjna,

tel. 63 274 36 76 wew. 37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Wawrzyniak 12-02-2018 07:57:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Wawrzyniak 12-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 29-04-2021 14:00:47