Mapa serwisu

Informacje ogólne

|---Dane teleadresowe

|---Charakterystyka Gminy Słupca

|---Wykaz sołectw i sołtysów

|---Jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe

|---Oświata (szkoły i przedszkola)

|---Biblioteki

|---Akty normatywne i inne akty prawa

|---Oferta inwestycyjna

|---Archiwum BIP

Informacje urzędowe

|---Komunikaty urzędowe

      |---2018 - Komunikaty urzędowe

      |---2018 - Obwieszczenia/Zawiadomienia

      |---2019 - Komunikaty urzędowe

      |---2019 - Obwieszczenia/Zawiadomienia

|---Oferty pracy

      |---2019

      |---2018

|---Wybory i referenda

      |---Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019

      |---Wybory Samorządowe - 2018

|---Informacje z zakresu zarządzania kryzysowego

|---Strategia Rozwoju Gminy Słupca na lata 2014-2020

|---Ochrona danych osobowych

|---Stawki woda/ścieki

Organizacyjne

|---Kierownictwo Urzędy/Gminy Słupca

|---Stanowiska pracy

|---Oświadczenie majątkowe

      |---2019

            |---Nowo powołani

      |---2018

            |---Nowa kadencja

            |---Zakończenie kadencji

|---Organizacje pozarządowe

      |---2019

      |---2018

|---Alkohole - wykaz

|---Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie gminy

|---Rejestr instytucji kultury

|---Zgromadzenia

Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Słupca

|---Karty usług publicznych

      |---Ewidencja ludności/dowody osobiste

      |---Podatki/opłaty lokalne

      |---Karta Dużej Rodziny

      |---Gminna Karta Seniora

      |---Gospodarka komunalna

      |---Drogi gminne

      |---Gospodarka nieruchomościami

      |---Ochrona środowiska

      |---Gospodarka przestrzenna

      |---Gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |---Sprawy wojskowo obronne/imprezy masowe

      |---Działalność gospodarcza/alkohole

      |---Udostępnianie informacji publicznej

      |---Załatwienie skarg i wniosków

      |---Wnoszenie petycji

|---Przewodnik po urzędzie

|---Wzory dokumentów

|---Metody dostarczania dokumentów elektronicznych

|---Petycje

      |---Petycje - 2018

            |---Petycja: Inicjatywa - Walczymy ze Smogiem

      |---Petycje - 2019

      |---Zbiorcze informacje o petycjach

|--- Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

|---Informacja o działalności lobbingowej

Rada Gminy Słupca

|---Rejestr imiennych wykazów głosowań radnych

      |---2018

|---Komisje Rady

|---Plany pracy

|---Siedziba Rady Gminy Słupca

|---Skład osobowy Rady

|---Podstawy prawne działania

|---Kompetencje Rady Gminy

|---Platforma eSesja

|---Oświadczenia majątkowe

      |---2018

            |---Nowa kadencja

            |---Zakończenie kadencji

|---Petycje

      |---Petycje - 2018

      |---Zbiorcze informacje o petycjach

Prawo lokalne

|---Podstawa prawna działania

|---Zarządzenia

      |---2019

      |---2018

|---Uchwały

      |---2018 r. - Kadencja Rady Gminy Słupca 2018-2023

      |---2018 r.

Finanse

|---Mienie komunalne

|---Budżet

|---Opinie RIO

      |---2018

|---Sprawozdania

      |---2018

Zamówienia publiczne

|---Zamówienie publiczne (Przetargi)

|---Zapytania ofertowe

      |---2018

            |---Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie gminy Słupca

|---Plany zamówień publicznych

|---Regulamin udzielania zamówień publicznych

Nieruchomości

|---Przetargi

Ochrona środowiska

|---Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie

|---Program Ochrony Środowiska

|---Gospodarka odpadami komunalnymi

|---Regulamin utrzymywania czystości i porządku

|---Wykaz przedsiębiorców

|---Rejestr działalności regulowanej