Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Wzory dokumentów do pobrania

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: pobierz formularz
 2. Wniosek na sprzedaż alkoholu: pobierz formularz
 3. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych: pobierz formularz
 4. Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej: pobierz formularz, pobierz instrukcję
 5. Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej: pobierz formularz
 6. Wniosek o potwierdzenie aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej: pobierz formularz
 7. Wniosek  o wydanie zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych: pobierz formularz
 8. Wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej: pobierz formularz
 9. Wniosek o wydanie zaświadczenia, potwierdzającego uiszczenie raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: pobierz formularz
 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Słupca: pobierz formularz
 11. Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: pobierz formularz
 12. Wniosek o wydanie dowodu osobistego: pobierz formularz
 13. Zgłoszenie pobytu stałego: pobierz formularz
 14. Zgłoszenie pobytu czasowego: pobierz formularz
 15. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego: pobierz formularz
 16. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego: pobierz formularz
 17. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej: pobierz formularz
 18. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej: pobierz formularz
 19. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego: pobierz formularz
 20. Poświadczenie zameldowania/wymeldowania: pobierz formularz
 21. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: pobierz formularzoświadczenie, pobierz zestawienie dowodów zakupu ON, pobierz oświadczenie dzierżawcy,
 22. Deklaracja w sprawie podatku leśnego: pobierz formularz
 23. Deklaracja na podatek rolny: pobierz formularz, Uchwała Rady Gminy Słupca
 24. Deklaracja na podatek od nieruchomości: pobierz formularz, Uchwała Rady Gminy Słupca
 25. Deklaracja na podatek od środków transportowych: pobierz formularzZałącznik DT-1/A
 26. Wniosek o podział nieruchomości: pobierz formularz
 27. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości: pobierz formularz
 28. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: pobierz formularz
 29. Wniosek o zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego: pobierz formularz
 30. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: pobierz formularz
 31. Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: pobierz formularz
 32. Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową: pobierz formularz
 33. Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy: pobierz formularz
 34. Wniosek na bezprzetargowe zbycie nieruchomości: pobierz formularz
 35. Wniosek o nabycie/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości: pobierz formularz
 36. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: pobierz formularz
 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną: pobierz formularz
 38. Wniosek o sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej: pobierz formularz
 39. Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego: pobierz formularz
 40. Wniosek o sfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Słupeckiego: pobierz formularzFormularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
 41. Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków: pobierz formularz
 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyrąb drzew/krzewów: pobierz formularz
 43. Karta informacyjna przedsięwzięcia: pobierz formularz
 44. Oświadczenie majątkowe radnego gminy: pobierz formularz
 45. Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta: pobierz formularz
 46. Wniosek o sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej: pobierz formularz
 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (prowadzenie robót w pasie drogowym): pobierz formularz
 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym): pobierz formularz
 49. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości: pobierz formularz
 50. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa: pobierz formularz
 51. Deklaracja o wykokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: pobierz formularz
 52. Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych i dowodów osobistych: pobierz formularz
 53. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa: pobierz formularz
 54. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości: pobierz formularz
 55. Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: pobierz formularz
 56. Wniosek - Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca: pobierz formularz
 57.  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę, remont obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: pobierz formularz
 58. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola: pobierz formularz
 59. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej : pobierz formularz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 02-01-2018 10:48:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Gniewkowski 02-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Wawrzyniak 08-04-2019 08:17:02