Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Udostępnianie informacji publicznej

OiSS.16 Udostępnianie informacji publicznej

 


WYMAGANE DOKUMENTY
- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (druk do pobrania i wypełnienia)
- Wniosek powinien zawierać: oznaczenie podmiotu, ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej, wskazanie jego miejsca zamieszkania lub adresu siedziby, zakres żądanych informacji, sposób oraz formę udostępnienia i przekazania informacji, podpis wnioskodawcy
- Informacja publiczna, która może być niezwłocznie  udostępniona jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Pocztą: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
Osobiście: Pokój nr 2 - Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Słupcy (Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 -15.30/ tel. 63 274-36-76 wew.: 21/
Faxem: 63 274-36-76 w.44 
Drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@gmina.slupca.pl 
Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie  ePUAP,


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.


OPŁATY
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z tym, że w przypadkach gdy w wyniku udostępniania informacji podmiot obowiązany do udostępnienia informacji ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnieniu informacji przez organ władzy publicznej następującej w drodze decyzji.   
Do decyzji, o których mowa powyżej stosuje się przepisy ustawy - Kodeks Po stepowania Administracyjnego z tym, że:
- odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni
- uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie  informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Słupca w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inna niż państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji. Sądem właściwym do orzekania w tych sprawach jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibą podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej. 


PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r. poz.2058 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z póżn. zm)
- Ustawa z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. 446)
- Statut gminy  


DODATKOWE INFORMACJE
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego
-wglądu do dokumentów urzędowych
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (Sesje Rady Gminy, posiedzenia stałych komisji)

Udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych, w szczególności o:
- projektach aktów normatywnych 
- podmiotach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
Informacja, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej podmiot zobowiązany do jej udostępnienia ma ponieść koszty dodatkowe związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 
Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. 


DATA AKTUALIZACJI 
27- 06-2016r.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek o udostepnienie informacji publicznej.docx (DOCX, 13KB) 2018-01-04 09:16:52 100 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 04-01-2018 09:16:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Gniewkowski 04-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 04-01-2018 09:18:59