Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Wnoszenie petycji

OiSS.15 Wnoszenie petycji 


WYMAGANE DOKUMENTY
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja powinna zawierać: 
1) Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów:
3) oznaczenie adresata petycji; 
4) wskazanie przedmiotu petycji 
5) podpis wnoszącego petycję
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej urzędu danych osobowych (imię i nazwisko) podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w którego interesie składana jest petycja.
Fakultatywny wzór wniosku: WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Pocztą: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
Osobiście: Pokój nr 2 - Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Słupcy (Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 -15.30/ tel. 63 274-36-76 wew.: 21/
Faxem: 63 274-36-76 w.44 
Drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@gmina.slupca.pl 
Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP:


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. 
W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrującemu petycję rozpatrzenie petycji w terminie, o którym mowa wyżej, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.


OPŁATY
brak


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy 


PODSTAWA PRAWNA
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
- Ustawa  z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014r. poz. 1195)
- Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23)
- Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie organizacji,  przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Gminy Słupca 


DODATKOWE INFORMACJE
- Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Petycja może być złożona:
-  w interesie publicznym
-  podmiotu wnoszącego petycję
- podmiotu trzeciego, za jego zgodą (zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej i jest dołączana do petycji)
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.


DATA AKTUALIZACJI 
27-06-2016 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wzór wniosku - petycja.rtf (RTF, 54KB) 2018-01-04 09:13:13 104 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 04-01-2018 09:13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Gniewkowski 04-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 04-01-2018 09:14:45