Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LI/349/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Słupca, a Gminą Golina w sprawie przekazania przez Gminę Słupca Gminie Golina zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Słupca, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie. 2018-08-14 14:16:27
Uchwała Nr LI/348/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupca. 2018-08-14 14:07:39
Uchwała Nr LI/347/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z.o.o w Koninie w roku 2017. 2018-08-14 13:34:34
Uchwała Nr LI/346/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca. 2018-08-14 13:28:18
Uchwała Nr LI/345/18 Rady Gminy Slupca z dnia 8 sierpnia 2018 roku. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Młodojewie. 2018-08-14 11:02:46
Uchwała Nr L/344/18 Rady Gminy Słupca z dnia 11 lipca 2018 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-08-14 08:53:23
Uchwała Nr XLIX/343/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-07-11 15:07:26
Uchwała Nr XLIX/342/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki,Cienin Kościelny,Cienin - Perze,Cenin Zaborny, Kąty,Kochowo,Koszuty, Koszuty - Parcele, Korwin,Kowalewo - Opactwo,Kowalewo-Sołectwo,Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka - Parcele, Żelazków - cześć A.1 2018-07-11 12:55:57
Uchwała Nr XLIX/341/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. 2018-07-11 11:48:59
Uchwała Nr XLIX/340/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słupca 2018-07-11 11:44:26
Uchwała Nr XLIX/339/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Słupca. 2018-07-11 11:15:40
Uchwała Nr XLIX/338/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Słupca. 2018-07-11 09:42:50
Uchwała Nr XLIX/337/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. 2018-07-11 09:26:17
Uchwała Nr XLIX/336/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-07-11 09:18:44
Uchwała Nr XLVIII/335/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-06-06 11:26:00
Uchwała Nr XLVIII/334/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2018-06-06 11:06:37
Uchwała Nr XLVIII/333/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca. 2018-06-06 11:00:58
Uchwała Nr XLVII/332/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-04-30 10:15:29
Uchwała Nr XLVII/331/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. 2018-04-30 09:22:35
Uchwała Nr XLVII/330/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupca na lata 2018 - 2022 2018-04-30 09:16:15
Uchwała Nr XLVII/329/18 w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Józefowo,Kochowo,Koszuty, Koszuty - Parcele, Kotunia i Wilczna. 2018-04-30 09:11:43
Uchwała Nr XLVI/328/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-04-03 09:54:12
Uchwała Nr XLVI/327/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego. 2018-04-03 09:51:30
Uchwała Nr XLVI/326/18 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św.Mikołaja w Młodojewie na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2018-04-03 09:48:18
Uchwała Nr XLVI/325/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. 2018-03-28 15:07:09
Uchwała Nr XLVI/324/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wilczna. 2018-03-28 15:04:22
Uchwała Nr XLVI/323/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Młodojewo. 2018-03-28 15:02:34
Uchwała Nr XLVI/322/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słupca dla publicznych i niepublicznych:szkół i przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innyc form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 2018-03-28 14:53:54
Uchwała Nr XLVI/321/18 w sprawie powierzenia uprawnienia Wójtowi Gminy Słupca do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Słupca. 2018-03-28 14:36:48
Uchwała Nr XLVI/320/18 w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Słupca. 2018-03-28 14:31:57
Uchwała Nr XLVI/319/18 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Słupca. 2018-03-28 14:23:14
Uchwała Nr XLVI/318/18 w sprawie podziału Gminy Słupca na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 2018-03-28 13:59:34
Uchwała Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. 2018-02-20 13:28:24
Uchwała Nr XLV/316/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-02-20 13:22:10
Uchwała Nr XLV/315/18 w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2018 rok. 2018-02-20 13:16:44
Uchwała Nr XLV/314/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty,Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2018 rok. 2018-02-20 13:12:55
Uchwała Nr XLV/313/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2018 rok. 2018-02-20 13:09:30
Uchwała Nr XLV/312/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 2018-02-20 13:04:39
Uchwała Nr XLV/311/18 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 2018-02-20 13:01:37
Uchwała Nr XLV/310/18 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Słupcy do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego doodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne. 2018-02-20 12:58:04
Uchwała Nr XLV/309/18 w sprawie ustalenia i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słupca dla publicznych i niepublicznych:szkół i przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 2018-02-20 12:41:06
Uchwała Nr XLV/308/18 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca. 2018-02-20 12:14:05