Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo – Opactwo, Kowalewo – Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna

Wykaz działek objętych opracowaniem:

  1. Borki, dz. nr 1/1, 14/12, 14/14
  2. Korwin, dz. nr 96/1, 26, 27, 36 i część dz. nr 6
  3. Kowalewo-Opactwo, dz. nr 67/1, 153, 148 i części działek nr 154, 156, 133, 131, 130, 129, 149, 146, 150
  4. Kowalewo-Sołectwo, dz. nr 2/7, 5/3
  5. Młodojewo, dz. nr 464/1, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 456/1, 712/5, 736/3, 736/18, 742, 330/4, 785/5, część dz. nr 777/2
  6. Piotrowice, dz. nr 312/6
  7. Wierzbno, dz. nr 33, 34, 35, 224
  8. Wilczna, dz. nr 56/5, 57/5 ( po scaleniu 352), 78/3, 78/4 i części działek nr 72/2 i 73/5

 

Projekt w/w zmiany planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach

 

od 05.07.2018 r. do 03.08.2018 r.

 

w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, w godz. od 7.30-15.30 pokój nr 24.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.08.2018 r.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Wójt Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca email: sekretariat@gmina.slupca.pl, w terminie do dnia 27.08.2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Słupca.

 

Wójt Gminy Słupca

/-/Grażyna Kazuś

 

Uchwała Rady Gminy Słupca w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo-Opatwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Słupca

Prognoza oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Załącznik nr 18

Załącznik nr 19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Wawrzyniak 26-06-2018 09:03:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Dobrychłop 26-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Wawrzyniak 05-07-2018 13:07:23