Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1037 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o:
- podjęciu przez Radę Gminy Słupca uchwały nr XLV/317/18 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca, zmieniona Uchwalą Nr XLVIII/333/18 z dnia 30 maja 2018r w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/317/18 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca ;
- przystąpieniu do sporządzenia wyżej wymienionego planu miejscowego;
- przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej projektu wyżej wymienionego planu miejscowego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Dokumentacja jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Obszar opracowania miejscowego planu obejmuje następujące tereny:
- obręb Cienin Zaborny: dz. nr 454/27;
- obręb Józefowo: dz. nr 307/1;
- obręb Kochowo: dz. nr 152/1 i 152/2;
- obręb Kotunia: dz. nr 15/2, 14/2, 13/2, 12/2, 11/2;
- obręb Młodojewo: dz. nr 478/2, 738/2, 508/1, 508/3, 508/4;
- obręb Piotrowice: dz. nr 145/2 i 471/23;
- obręb Wola Koszucka-Parcele: dz. nr 43/14 i część dz. nr 43/18, 43/5 i 43/7.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, w terminie do dnia 13 lipca 2018r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, e-mail: sekretariat@gmina.slupca.pl, w terminie do dnia 13 lipca 2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Słupca.

Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Wawrzyniak 12-06-2018 09:41:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Dobrychłop 12-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Wawrzyniak 12-06-2018 09:44:54