Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

    Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej rozporządzeniem RODO) informujemy, że: 
1.    Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupca, reprezentowana przez Grażynę Kazuś - Wójt
2.    Adres administratora danych: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
3.    Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Gniewkowski, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail iod@gminaslupca.pl; pod numerem telefonu 697-028-583; lub pisemnie na adres naszej siedziby. 
4.    Dane osobowe są przetwarzane jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
1)    osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
2)    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3)    przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4)    przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
5)    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

5.    Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych odbywa się jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
1)    osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą,
2)    przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
3)    przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
4)    przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą;
5)    przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;
6)    przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
7)    przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
8)    przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia;
9)    przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;
10)    przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
6.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu określonym w prawie krajowym lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby, cel zostanie szczegółowo określony.
7.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub innych szczegółowych przepisach prawa oraz w rozporządzeniu prezesa rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8.    Każdej osobie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 
10.    Zgodnie z rozporządzeniem RODO, każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo żądania od administratora danych osobowych:
1)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3)    usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5)    przenoszenia danych;
6)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 25-05-2018 14:53:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Kazuś 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 25-05-2018 14:53:02