Obwieszczenie przetwarzania opadów innych niż niebezpieczne na dz. nr 774 obręb Kotunia

Zgodnie z art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.), informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr 774 obręb Kotunia, gm. Słupca, woj. wielkopolskie w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Słupca, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko oraz dokonaniu niezbędnych opinii i uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: ON.NS-71/9/10-4/18 z dnia 26.01.2018r. i pismem znak: ON.NS-71/9/52-7/18 z dnia 11.05.2018r. podtrzymał swoją opinię znak:  ON.NS-71/9/305-14/16 z dnia 14 grudnia 2016r., w której zaopiniował warunki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla w/w przedsięwzięcia w oparciu o jego wariant alternatywny.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak: WOO-I.4221.16.2018.AA.4 z dnia 13.04.2018r. uzgodnił realizację w/w przedsięwzięcia oraz określił warunki jego realizacji.
Ze względu na prawo udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko (wynikające z art. 79 cytowanej ustawy) zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków  (pisemnie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej) w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Słupca przy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, pokój nr 23, w godzinach urzędowania. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Słupca.
Zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.gmina.slupca.pl, BIP Urzędu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Kotunia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Wawrzyniak 14-05-2018 11:03:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Balcerzak 14-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Wawrzyniak 14-05-2018 11:05:21