Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji ORANGE POLSKA S.A. "CIENIN"

o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S.A. „CIENIN” położonej w Cieninie Zabornym na dz. nr ewid. 234/4, obr. Cienin Zaborny, gm. Słupca, woj. wielkopolskie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.)  

informuję

o wydaniu w dniu 14.02.2018r. decyzji nr OŚ.6220.2.2014 umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na:  przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S.A. „CIENIN” położonej w Cieninie Zabornym na dz. nr ewid. 234/4, obr. Cienin Zaborny, gm. Słupca, woj. wielkopolskie.
Niniejsza decyzja wraz z dokumentacją sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pokój 23 w godzinach pracy Urzędu.
Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania o możliwości wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.
Niniejsza informacja zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca: www.gmina.slupca.pl,  wywieszenie na tablicy Urzędu Gminy  Słupca, tablicy ogłoszeń w Cieninie Zabornym.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Wawrzyniak 14-02-2018 13:32:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Balcerzak 14-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Wawrzyniak 14-02-2018 13:34:04