Obwieszczenie Józefowo, Kochowo, Koszuty, Koszuty - Parcele, Kotunia i Wilczna

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Józefowo, Kochowo, Koszuty, Koszuty – Parcele, Kotunia i Wilczna

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405) oraz konsekwencją uchwały Nr XXI/151/16 podjętej przez Radę Gminy Słupca w dniu 23 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Józefowo, Kochowo, Koszuty, Koszuty – Parcele, Kotunia i Wilczna, zmieniona Uchwałą Nr XXVII/180/16 Rady Gminy Słupca w dniu 27 października 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/151/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Józefowo, Kochowo, Koszuty, Koszuty – Parcele, Kotunia i Wilczna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Wykaz działek objętych opracowaniem:

  1. Józefowo, dz. nr 291
  2. Kochowo, dz. nr 229, 231, 40/3, 40/4, 33, 78/4, 155/1, 155/2, 244/1, 5/3, 138, 12,13,14
  3. Kotunia, część dz. nr 354
  4. Koszuty, dz. nr 44, 109/6, 109/7
  5. Koszuty-Parcele, dz. nr 128
  6. Wilczna, dz. nr 127/2

 

Projekt w/w zmiany planu miejscowego wyłożony zostanie ponownie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 21 lutego 2018 r. do 22 marca 2018 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Słupca w godzinach od 7:30 do 15:30, w pokoju nr 24

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca o godzinie 12:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 kwietnia 2018 r.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Wójta Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, email: sekretariat@gmina.slupca.pl, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Słupca.

 

Wójt Gminy Słupca

/-/Grażyna Kazuś

 

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Józefowo, Kochowo, Koszuty, Koszuty – Parcele, Kotunia i Wilczna

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Józefowo, Kochowo, Koszuty, Koszuty – Parcele, Kotunia i Wilczna

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie: zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Józefowo, Kochowo, Koszuty, Koszuty – Parcele, Kotunia i Wilczna

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Wawrzyniak 13-02-2018 07:50:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Dobrychłop 13-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Wawrzyniak 21-02-2018 11:26:45