Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Wymiar podatków

FK.19.Wymiar podatków

 


WYMAGANE DOKUMENTY
- Druk "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych", "Informacja o gruntach", "Informacja na podatek leśny" - proszę kliknąć, aby pobrać)
- Druk "Deklaracja na podatek rolny, leśny od nieruchomości" - wypełnia osoba prawna (deklaracja na podatek rolnydeklaracja na podatek leśnydeklaracja od nieruchomości - proszę kliknąć, aby wyświetlić)

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy Słupca z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wzoru formularzy dla celów podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Słupca - proszę kliknąć, aby wyświetlić


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Słupca, Referat Finansowo-Księgowy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, pok. nr 10, tel. 63 274-36-76 w. 27, e-mail: wymiarpodatkow@gmina.slupca.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
- Do 30 dni
- O każdym nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja w przypadku podatników będących  osobami fizycznymi.


OPŁATY
Brak opłat


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


PODSTAWA PRAWNA
- Art. 6a ust. 5 i 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 617 z późn. zm.) oraz art. 21 § 1 pkt 1, 2; art. 47 § 1, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
- Uchwała nr XXVII/184/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Słupca na 2017 rok (uchwała do pobrania TUTAJ)
- Uchwała nr XXVII/185/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwała do pobrania TUTAJ)


DODATKOWE INFORMACJE
1. W wyniku zgłoszenia organ podatkowy wydaje decyzję określającą wymiar podatku rolnego za dany rok podatkowy. 
2. Wydział dodatkowo może zażądać okazania, np.: aktu notarialnego, umowy kupna - sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane z wykazem nieruchomości.
3. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1)właścicielami gruntów,
2)posiadaczami samoistnymi gruntów,
3)użytkownikami wieczystymi gruntów,
4)posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a)wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
4. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
5. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1)dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2)dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
6. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężną 5 q żyta
-obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
7. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
8. Podatnicy będący osobami fizycznymi obowiązani są złożyć Wójtowi Gminy Słupca informację w sprawie podatku rolnego, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.
9. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
10. Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
11. Podatek rolny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września,15 listopada roku podatkowego.
12. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-12-14

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwala w sprawie ustalenia formularzy.pdf (PDF, 42KB) 2018-01-15 11:10:57 176 razy
2 Uchwała nr 184.pdf (PDF, 10KB) 2018-01-15 11:10:57 157 razy
3 Uchwała.XXVII.185.16.2016-10-27.pdf (PDF, 10KB) 2018-01-15 11:10:57 195 razy
4 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.doc (DOC, 60KB) 2018-01-15 11:06:38 154 razy
5 Informacja o gruntach.pdf (PDF, 40KB) 2018-01-15 11:06:38 136 razy
6 Informacja na podatek leśny.doc (DOC, 43KB) 2018-01-15 11:06:38 148 razy
7 deklaracja podatek rolny.doc (DOC, 13KB) 2018-01-15 11:06:38 146 razy
8 deklaracja podatek lesny.doc (DOC, 62KB) 2018-01-15 11:06:38 140 razy
9 deklaracja podatek od nieruchomosci.doc (DOC, 71KB) 2018-01-15 11:06:38 212 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 15-01-2018 11:06:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Walczak 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 15-01-2018 11:12:54