Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Podział nieruchomości

GOSiR.22. Podział nieruchomości

 


WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek właściciela nieruchomości (w przypadku gdy występuje współwłasność wniosek muszą podpisać wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy) nieruchomości będącej przedmiotem postępowania 
Wniosek musi określać dokładny cel podziału
Wzór wniosku o opinie o podziale
Wzór wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział

I etap - opinia o podziale nieruchomości

Załączniki do wniosku:
1) dokument stwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości 
2) wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegająca podziałowi
3) wstępny projekt podziału, za wyjątkiem podziałów, o których mowa w art.95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 1 egz. dla organu podziałowego),

II etap -decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości - symbol 6831

Załączniki do wniosku:
1) dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,(nie wymagane w przypadku wydania postanowienia opiniującego)
2) wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegająca podziałowi,(nie wymagane w przypadku wydania postanowienia opiniującego)
3) protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
4) wykaz zmian gruntowych,
5) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
6) projekt podziału nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 1 egzemplarz dla organu podziałowego).


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Słupca, Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca


TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni - wydanie postanowienia opiniującego
30 dni - wydanie decyzji zatwierdzającej podział
Sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje opinie w formie postanowienia/decyzję, które doręcza się wnioskodawcy na piśmie. 


OPŁATY
Brak opłat


TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie na postanowienie wnosi się w ciągu 7 dni od daty doręczenia postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Urzędu Gminy Słupca.
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Urzędu Gminy Słupca


PODSTAWA PRAWNA
- Dział III, rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 roku poz. 1774 z późn. zm), 
- KPA - t.j. z 2016 poz.23
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).


DODATKOWE INFORMACJE
Uzyskanie pozytywnej opinii o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego upoważnia do wystąpienia o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 

W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku lub stosowne zaświadczenie wydane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, potwierdzające istnienie (w linii projektowanej granicy) ściany o której mowa wyżej. W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy projektowane linie graniczne przebiegają w odległości mniejszej niż 4 m od ściany istniejącego budynku lub przebiegają bezpośrednio przy ścianie budynku, należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że w ścianie tej brak jest otworów okiennych i drzwiowych.

W przypadku podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Należy przedstawić w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej

Dodatkowe informacje : fundusze@gmina.slupca.pl lub tel. 63 274 36 76 wew.35 

Uwaga: Postępowanie o podział nieruchomości odbywa się dwuetapowo ( postanowienie i decyzja) za wyjątkiem podziałów dokonywanych w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (decyzja )


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-07-06

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 23_07_2019_10_10_45_wniosek_o_opinie o podziale.docx (DOCX, 18KB) 2019-07-23 10:10:45 27 razy
2 23_07_2019_10_10_45_wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział.docx (DOCX, 27KB) 2019-07-23 10:10:45 28 razy
3 wniosek_o_opinie o podziale.docx (DOCX, 18KB) 2019-07-23 07:29:37 0 razy
4 wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział.docx (DOCX, 27KB) 2019-07-23 07:29:37 0 razy
5 wniosek_o_opinie o podziale.doc (DOC, 34KB) 2018-01-11 12:36:16 95 razy
6 wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajacej podzial.doc (DOC, 32KB) 2018-01-11 12:36:16 92 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 11-01-2018 12:36:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Walczak 11-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 23-07-2019 10:10:45